Đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung vì mới có kết quả điểm, CCNN,…

SV vui lòng gửi câu hỏi vào trang Hỗ trợ trực tuyến : https://mybk.hcmut.edu.vn/bksi/ hỏi-yêu cầu/Tạo câu hỏi-yêu cầu mới Mục tốt nghiệp để gửi câu hỏi cho Phòng Đào tạo hỗ trợ

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us