Đăng ký tốt nghiệp

Truy cập trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Tốt nghiệp >> Thông tin tốt nghiệp >> xem Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp/Danh sách SV chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

Truy cập myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký tốt nghiệp

Thanh toán tiền tại myBK  >> BKPay

SV kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng nhận tốt nghiệp vì các thông tin này sẽ được in trên bằng tốt nghiệp. Nếu có sai sót thì liên hệ ngay với Phòng Đào tạo.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us