Ngoại ngữ

  • Sinh viên vui lòng xem chi tiết quy định: Phụ lục 1. Quy định về chuẩn ngoại ngữ dành cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt tại Quyết định ban hành Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (số 2933 ngày 10/9/21)

 

-     Đăng ký dự kiểm tra tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký kiểm tra trình độ  

-     Thanh toán tiền tại myBK >> BKPay

-     Xem ngày giờ kiểm tra tại myBK >> Xem lịch thi/kiểm tra

-     SV dự kiểm tra (phải đem theo Thẻ sinh viên và CMND)

-     Xem kết quả sau khi thi tại myBK >> Xem điểm

 

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us