Kiểm tra trình độ tiếng Anh định kỳ

-     Đăng ký dự kiểm tra tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký kiểm tra trình độ  

-     Thanh toán tiền tại myBK >> BKPay

-     Xem ngày giờ kiểm tra tại myBK >> Xem lịch thi/kiểm tra

-     SV dự kiểm tra (phải đem theo Thẻ sinh viên và CMND)

-     Kết quả thi: Trung tâm IIG sẽ thông báo ngay sau khi thi xong

- Xem kết quả xét chuẩn anh văn tại Mybk >> Thông tin sinh viên>> Điểm chuyển

Lưu ý:

  • Đối với Khóa 2020 trở về trước: Kết quả thi kiểm tra trình độ tiếng Anh dùng xét đạt chuẩn ngoại ngữ từng năm học, không dùng để xét miễn/miễn điểm/xét lớp các môn.
  • Đối với Khóa 2021 trở về sau: Sau khi nhập học, Nhà trường tổ chức một kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào theo định dạng Toeic dành cho các sinh viên chính quy vừa trúng tuyển. Kết quả kiểm tra sẽ được dùng để xét miễn một lần duy nhất các học phần tiếng Anh tương ứng. Các học phần không được miễn, sinh viên phải đăng ký học (Anh văn 1,2,3,4). Sinh viên vừa trúng tuyển, trong thời hạn không quá 01 năm, có thể dùng chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế còn thời hạn phù hợp để được xét miễn các học phần tiếng Anh (theo quy định 3. Quy đổi các bằng cấp và chứng chỉ ngoại ngữ) và đồng thời có thể được xét đạt chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp (theo quy định Điều 2. Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp)
  • SV xem chi tiết theo quy định tại trang web Trường (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Quy chế, quy định  Quyết định ban hành Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (Quyết định số 2933/QĐ-ĐHBK- ngày 10/9/2021) >> Phụ lục 1. Quy định về chuẩn ngoại ngữ dành cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt >> Điều 1. Chuẩn ngoại ngữ từng năm học, Điều 2. Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp & 3. Quy đổi các bằng cấp và chứng chỉ ngoại ngữ.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us