Đăng ký môn học - Thời khóa biểu

I. Quy trình đăng ký môn học 

 1. Quy định chung

- Tất cả SV phải có thời khóa biểu chính thức vào các học kỳ chính (HK1, HK2) và phải có số tín chỉ tối thiểu/tối đa theo quy định học vụ để duy trì tình trạng đang học của SV. Các SV có số tín chỉ tối thiểu không đúng quy định sẽ bị tạm dừng học 1 học kỳ. Số tín chỉ SV đăng ký ở dự thính & bậc Thạc sĩ Chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ sẽ được tính vào tổng số tín chỉ đăng ký của học kỳ. Thời khóa biểu chính thức được công bố tại trang web mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên >> Xem TKB.

- Bắt đầu từ HK232, SV không đăng ký môn học (không có thời khóa biểu trong học kỳ) sẽ bị xử lý buộc thôi học/xóa tên, Lưu ý: đối với SV từ khóa 2021 việc tạm thu nhận lại chỉ xét 01 lần cho toàn bộ khóa học. Nên SV chủ động nộp đơn tạm dừng học kỳ 232 cho Nhà trường. Quy trình tạm dừng:+ Tải mẫu đơn “Tạm dừng” tại Mybk >> 7. Bksi >> Biểu mẫu. + Điền đầy đủ thông tin nộp tại Mybk >> 7. Bksi >> Tiêu đề: TẠM DỪNG HK232. + Hạn cuối nộp đơn tạm dừng HK232 đến ngày 26/01/2024.

- Tất cả sinh viên phải thực hiện đăng ký môn học. Chú ý thực hiện đúng lịch đăng ký môn học tại trang hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ hoặc thông báo ĐKMH qua chức năng TIN NHẮN trên trang BKeL (Hãy cài đặt Moodle Mobile App để được nhắc nhở ngay trên thiết bị di động của cá nhân).

HK232: Xem chi tiết lịch đăng ký môn học tại trang hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ >> 2023-2024 >> Học kỳ 2

- Trong thời gian tạm dừng học, sinh viên không được cấp “Giấy chứng nhận sinh viên”. Để được tiếp tục học vào học kỳ kế, sinh viên phải đăng ký thu nhận lại trước đợt đăng ký môn học của học kỳ kế. Các sinh viên tạm dừng học quá 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị buộc thôi học. Lưu ý để được cấp giấy chứng nhận sinh viên (lý do hoãn nghĩa vụ quân sự): phải là SV hệ chính quy, trong thời gian đào tạo chuẩn theo quy định và phải có số tín chỉ tối thiểu theo quy định học vụ.

- Các sinh viên có điểm trung bình học kỳ bằng 0 được xem như bỏ học và bị buộc thôi học vào học kỳ kế. Để được tiếp tục học, sinh viên phải làm đơn cứu xét (tại Khoa quản lý) và phải đăng ký môn học.

Thông tin thêm:

- Xem Quy chế đào tạo và học vụ tại trang hcmut.edu.vn >> Đào tạo>> Quy chế - Quy định >> Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất. 

- Xem hướng dẫn chi tiết tại BK-wiki (wiki.hcmut.edu.vn). 

2. Đăng ký môn học

SV thực hiện đăng ký môn học tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký môn học:

 • SV xem Loại hình lớp và Đối tượng sinh viên để chọn loại đăng ký Đúng tại Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất (1)/ Phụ lục 13. Quy định về các loại hình lớp học phần/ 2 – Loại hình lớp và đối tượng;

Các trường hợp không được đăng ký môn học và cách khắc phục:

- Nộp trễ học phí/ Chưa nộp học phí: SV phải hoàn thành học phí để được mở cho đợt đăng ký môn học tiếp theo.

- Tình trạng “Tạm dừng”: tải mẫu đơn “Thu nhận” tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (bksi) >> Biểu mẫu Điền đầy đủ thông tin nộp tại Mybk.hcmut.edu.vn>> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi).

- Vi phạm quy định của P.CTCT-SV (về sinh hoạt công dân, khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, …), Thư viện: SV phải khắc phục các điều kiện còn thiếu để được ĐKMH.

- Sinh viên chưa hoàn thành đăng ký thông tin văn bằng xem chi tiết tại trang web hcmut.edu.vn >> Thông báo >> Phòng Đào tạo >> Tổng kiểm tra văn bằng đầu vào và số hóa hồ sơ sinh viên. 

 II. Các bước thực hiện đăng ký môn học: 

 1. Xem Chương trình đào tạo và Lịch đăng ký môn học

- Xem Chương trình đào tạo tại trang hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo.

- Xem Lịch đăng ký môn học mỗi học kỳ tại trang hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ.

2. Đăng ký kế hoạch học tập (Đợt 1)

- Đăng ký tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký kế hoạch tương ứng.

- Sinh viên đăng ký tất cả các môn học cần học trong đợt này, PĐT sẽ sắp xếp thời khóa biểu theo phương án tối ưu nhất, sẽ cập nhật thời khóa biểu và lý do vào Đợt 2, nếu SV không đăng ký môn học đợt này có thể sẽ gặp khó khăn vào các đợt sau (Đợt đăng ký hiệu chỉnh - Đợt 2 và Đợt ĐKMH bổ sung - Đợt 3) do lớp không mở hoặc lớp đã đủ sĩ số.

Lưu ý: SV xem Loại hình lớp và đối tượng sinh viên để chọn loại đăng ký đúng: Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất (1)/ Phụ lục 13. Quy định về các loại hình lớp học phần/2- Loại hình lớp và đối tượng sinh viên.

3. Đăng ký môn học (Đợt 2)

Đăng ký tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký tương ứng

SV kiểm tra TKB sơ bộ, có thể đăng ký thêm, điều chỉnh nhóm hoặc hủy môn.

Lưu ý:

- Nếu SV không hiệu chỉnh là chấp nhận TKB sơ bộ đã được xếp.

- PĐT sẽ hậu kiểm các điều kiện ĐKMH và điều chỉnh để xếp TKB chính thức.

4. Kiểm tra TKB chính thức

Xem TKB chính thức tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên >> Thời khóa biểu

 • Cập nhật mới theo Kết luận của Hội đồng học vụ HK231 ngày 20/11/2023: Bắt đầu từ HK232, SV không đăng ký môn học (không có thời khóa biểu trong học kỳ) sẽ bị xử lý buộc thôi học/xóa tên, Lưu ý: đối với SV từ khóa 2021 việc tạm thu nhận lại chỉ xét 01 lần cho toàn bộ khóa học. Nên SV chủ động nộp đơn tạm dừng học kỳ 232 cho Nhà trường. Quy trình tạm dừng:+ Tải mẫu đơn “Tạm dừng” tại Mybk >> 7. Bksi >> Biểu mẫu.+ Điền đầy đủ thông tin nộp tại Mybk >> 7. Bksi >> Tiêu đề: TẠM DỪNG HK232.+ Hạn cuối nộp đơn tạm dừng HK232 đến ngày 26/01/2024.
 • Tất cả SV phải có thời khóa biểu chính thức vào các học kỳ chính (HK1, HK2) và phải có số tín chỉ tối thiểu/tối đa theo quy định học vụ để duy trì tình trạng đang học của SV. Các SV có số tín chỉ tối thiểu không đúng quy định sẽ bị tạm dừng học 1 học kỳ. Số tín chỉ SV đăng ký ở dự thính & bậc Thạc sĩ Chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ sẽ được tính vào tổng số tín chỉ đăng ký của học kỳ. Lưu ý để được cấp giấy chứng nhận sinh viên (lý do hoãn nghĩa vụ quân sự): phải là SV hệ chính quy, trong thời gian đào tạo chuẩn theo quy định và phải có số tín chỉ tối thiểu theo quy định học vụ.

Lưu ý:

 • Không xem TKB tại công cụ Đăng ký môn học.
 • Có thể có một số môn học đã có đăng ký nhưng không có trong TKB chính thức do không thỏa điều kiện ĐKMH (môn tiên quyết/học trước, số tín chỉ tích lũy, chuẩn tiếng Anh, trình độ SV …) hoặc lớp bị hủy (do sĩ số ít). SV xem lịch sử đăng ký môn học để biết lý do cụ thể. SV xem lý do tại sao có đăng ký môn học mà không có TKB tại trang web : mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký môn học >> bấm vào mục Đăng ký mới >> chọn loại hình đăng ký >> xem Lịch sử đăng ký. SV xem chi tiết: Hướng dẫn xem lý do không đăng ký môn học thành công
 • Sinh viên xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.
 • SV xem mã hủy & định nghĩa mã hủy tại "Bảng ký hiệu mã hủy và lý do
 • Không được hủy môn hoặc đổi nhóm sau khi có TKB chính thức.
 • Phải thường xuyên kiểm tra TKB để biết các thay đổi (nếu có).

5. Đăng ký bổ sung (Đợt 3)

Đăng ký tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký tương ứng

SV đăng ký bổ sung các môn học, hoặc đăng ký lại các môn học đã đăng ký trước đây nhưng chưa có trong TKB chính thức.

Lưu ý:

 • SV không được hủy môn học hoặc đổi nhóm. Nếu không có nhu cầu học nữa, SV có thể thực hiện quy trình rút môn học (có tính học phí). SV đăng ký Rút môn học (có tính học phí) tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Ứng dụng cho Sinh viên >> Đăng ký Rút Môn học
 • Có thể có một số môn học đã có đăng ký nhưng không có trong TKB chính thức do không thỏa điều kiện ĐKMH (môn tiên quyết/học trước, số tín chỉ tích lũy, chuẩn tiếng Anh, trình độ SV …) hoặc lớp bị hủy (do sĩ số ít). SV xem lịch sử đăng ký môn học để biết lý do cụ thể. SV xem lý do tại sao có đăng ký môn học mà không có TKB tại trang web : mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký môn học >> bấm vào mục Đăng ký mới >> chọn loại hình đăng ký >> xem Lịch sử đăng ký.  SV xem chi tiết: Hướng dẫn xem lý do không đăng ký môn học thành công
 • Sinh viên xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.
 • SV xem mã hủy & định nghĩa mã hủy tại "Bảng ký hiệu mã hủy và lý do

6. Bắt đầu học kỳ

SV kiểm tra lại TKB cập nhật sau đợt bổ sung tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên >> Thời khóa biểu

7. Thanh toán học phí

SV thanh toán học phí tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> BKPay. Lưu ý: Không thanh toán học phí chuyển khoản qua ngân hàng

SV phải thanh toán đúng hạn các đợt thanh toán học phí.

 • Học phí HK1 và HK2 được thanh toán:
  • 100% học phí: từ tuần học thứ 12 (thời gian thanh toán trong 1 tuần).(Tun hc đưc tính theo hc kỳ ca các khóa chính quy tr năm 1)
 • Học phí các HK dự thính: trong tuần đầu tiên của HK dự thính.
 • Học phí HK hè và HK dự thính hè: trong tuần đầu tiên của HK hè.
 • Xem chi tiết lịch thời gian nộp học phí tại trang hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ. Hoặc theo thông báo từ Văn phòng Đào tạo quốc tế.
 • Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất / Điều 39.4 Không thanh toán học phí.
 • Về thông tin học phí bạn vui lòng xem chi tiết tại trang hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Học phí.

8. Xem lịch thi

Tại mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên >> Lịch thi. 

 III. Lưu ý quan trọng về Đăng ký môn học

 1. Học phần tốt nghiệp:

 • Luận văn tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp/Thực tập ngoài trường, Đề cương luận văn/Đồ án chuyên ngành: Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều15.5- Đăng ký các học phần tốt nghiệp.
 • Đăng ký Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) hoặc Luận văn tốt nghiệp (LVTN) trễ hạn: nhằm nâng cao chất lượng và công bằng trong đánh giá KLTN (hoặc LVTN), Khoa chỉ giao đề tài cho các SV đã đăng ký thành công KLTN (hoặc LVTN). Việc đăng ký trễ hạn thực hiện tối đa 02 tuần sau khi bắt đầu học kỳ (áp dụng đối với HK chính 1&2). Riêng đối với HK hè không áp dụng cho các trường hợp trễ hạn.
 • Học phần Thực tập ngoài trường của khóa 2021 chính quy (đúng tiến độ) sẽ được tổ chức trong HK233, học phí (trọn gói) & số tín chỉ tính gộp vào HK232. Các SV theo dõi thông báo của Khoa & lộ trình đăng ký HK233 để đăng ký môn Thực tập ngoài trường. SV khi học lệch tiến độ đăng ký các môn thực tập trong học kỳ chính phải đăng ký với Khoa để được đồng ý tổ chức môn học thực tập trong học kỳ chính

2. Về Chương trình Đào tạo: 

 • SV vui lòng xem tại trang hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo.
 • Danh mục: môn Trùng với môn thuộc CTĐT – khối - ngành, môn Trùng xét theo khối – ngành, Loại trừ, môn Tương đương thay thế tại https://e-learning.hcmut.edu.vn >> Khóa học của tôi  >> Học vụ >> Chương trình đào tạo (Danh sách sẽ cập nhật thường xuyên theo công văn của Khoa).
 • Cập nhật mới quy định tín chỉ TCTD, môn Khởi nghiệp, nhóm môn học quản lý dành cho chương trình ngoài ngành QLCN … tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Quy chế - quy định >> Kết luận Phiên họp hội đồng học vụ ...,
 • Tham vấn: Môn tự chọn tự do (TCTD), Chương trình đào tạo (CTĐT), Tư vấn đăng ký môn học, Lộ trình đăng ký môn học tại cố vấn học tập (CVHT)/ Ban chủ nhiệm Khoa. Khi SV đăng ký môn học ngoài CTĐT ngành đang theo học để làm môn TCTD cần được sự đồng ý của CVHT.

3. Sinh viên diện cảnh báo học vụ lần 1, lần 2, buộc thôi học

SV bắt buộc phải gặp Giáo viên chủ nhiệm hoặc Cố vấn học tập tham vấn trước & trong quá trình đăng ký môn học để có lộ trình học tập hợp lý.

4. Giới hạn sĩ số: Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất / Điều14.2- Giới hạn sĩ số của lớp học phần.

5. Số tín chỉ đăng ký tối đa, tối thiểu: Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất / Điều15.3- Số tín chỉ đăng ký tối đa, tối thiểu trong một học kỳ

Tất cả SV phải có thời khóa biểu chính thức vào các học kỳ chính (HK1, HK2) và phải có số tín chỉ tối thiểu/tối đa theo quy định học vụ để duy trì tình trạng đang học của SV. Các SV có số tín chỉ tối thiểu không đúng quy định sẽ bị tạm dừng học 1 học kỳ. Số tín chỉ SV đăng ký ở dự thính & bậc Thạc sĩ Chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ sẽ được tính vào tổng số tín chỉ đăng ký của học kỳ. Lưu ý để được cấp giấy chứng nhận sinh viên (lý do hoãn nghĩa vụ quân sự): phải là SV hệ chính quy, trong thời gian đào tạo chuẩn theo quy định và phải có số tín chỉ tối thiểu theo quy định học vụ

6. SV Nộp Chứng Chỉ Ngoại Ngữ tại hcmut.edu.vn >> Đăng ký nộp CCNN để đăng ký môn học.

Thời gian: xem chi tiết tại trang web hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ.

- Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất / Phụ lục 7. Quy định về chuẩn ngoại ngữ dành cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt/1. Chuẩn ngoại ngữ từng năm; 2. Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp; 3. Quy đổi các bằng cấp & CCNN.

- Sinh viên xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.

7. Điều kiện để đạt chuẩn sinh viên các năm:

- Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất / Điều 24- Xếp trình độ năm học cho sinh viên.

- Sinh viên xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.

8. Chuẩn Công nghệ thông tin:

+ Nộp Chứng chỉ Công nghệ thông tin tại mybk.hcmut.edu.vn >>  Đăng ký nộp Chứng chỉ Công nghệ thông tin.

+ Xem kết quả cập nhật tại mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên >> Điểm chuyển. Cập nhật trước đợt đăng ký môn học cho học kỳ mới, nếu SV đã nộp trước đó.

+ SV đã dự kỳ thi kiểm tra nội bộ và có kết quả đạt đã được xét đạt chuẩn.

- Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất (1)/Phụ lục 9. Quy định về kỹ năng công nghệ thông tin.

- Sinh viên xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.

9. Quy trình nhận đơn mở lớp

Hiện tại Phòng Đào tạo chỉ nhận đơn “Đề nghị mở môn học” cho các môn học chưa được mở lớp:

- Tải mẫu đơn “Đề nghị mở môn học” tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (Bksi) >> Biểu mẫu, Đơn phải có xác nhận đồng ý + ghi rõ Thời khóa biểu của Giảng viên giảng dạy, Chủ nhiệm Bộ môn & Chủ nhiệm Khoa.

-   Thời gian nộp đơn: theo thông báo của đợt đăng ký môn học (đợt 2).

-  Địa điểm: PĐT chỉ nhận đơn mở lớp trực tiếp tại Phòng đào tạo Cơ sở Lý Thường Kiệt (101A1) (Vì tính chất quan trọng + thời gian gấp nên PĐT không nhận đơn mở lớp tại Cơ sở Dĩ An + qua mail PĐT + qua Bksi).

 10. Học kỳ hè: Ngoài việc mở các lớp dự thính theo yêu cầu, Nhà trường cho phép mở các học phần đồ án, thực tập tốt nghiệp, thực tập…, đề cương luận văn, luận văn tốt nghiệp, học phí theo thông báo đăng ký môn học.

 11. Tổ chức các môn Giáo dục thể chất (GDTC)

a. Đăng ký môn học:

 • SV Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh, Chuyển tiếp quốc tế, Liên kết quốc tế, Chương trình Tăng cường tiếng Nhật, Định hướng Nhật Bản, Chương trình Việt pháp, SV Vừa làm vừa học chọn các môn thể dục nhóm CC học tại Cơ sở Lý Thường Kiệt (áp dụng cho ĐKMH Đợt 2).
 • SV các chương trình tiêu chuẩn đại trà chọn các môn thể dục nhóm L học tại Cơ sở Dĩ An (áp dụng cho ĐKMH Đợt 2).

b. Địa điểm học:

Xem sơ đồ địa điểm học tại cơ sở Lý Thường Kiệt

Xem sơ đồ địa điểm học tại cơ sở Dĩ An

 • Nhóm CC: học tại Cơ sở Lý Thường Kiệt, Trường Đại học Bách Khoa, số 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q10.

Riêng môn bơi học tại: Hồ bơi Lý Thường Kiệt, số 2 Trần Triệu Luật, P.6, Q.Tân Bình, Tp.HCM.

 • Nhóm L: Học tại Cơ sở Dĩ An (Nhà thi đấu Đại học Bách Khoa)

Riêng môn Bóng đá + Bơi + Tennis (Quần vợt) + Bóng chuyền + Bóng rổ (học phần 2) học tại Trung tâm Thể dục Thể thao, ĐHQG-HCM, Kp.Tân Lập, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

c. Quy định:

SV xem chi tiết quy định về các môn thể dục tại tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Bksi >> Quy chế - quy định >> V/v ban hành Quy định học vụ của Trung tâm thể dục thể thao.

Đạt Chuẩn sinh viên các năm: Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất (1)/ Điều 24- Xếp trình độ năm học cho sinh viên

d. Phí phụ thu cụ thể (theo công văn từ Trung tâm GDTC):

 • Cơ sở Lý Thường Kiệt:

o   Môn Bóng đá: 12.000 đ/buổi/1 sinh viên

o   Môn Cầu lông: 12.000 đ/buổi/1 sinh viên

o   Môn Bơi: 17.000 đ/buổi/1 sinh viên

 • Tại Cơ sở Dĩ An:

o   Môn Bơi: 10.000 đ/buổi/1 sinh viên

o   Môn Quần vợt: 7.000 đ/buổi/1 sinh viên (Trang bị vợt, bóng tập)

e. Học phí:

Cách tính học phí môn GDTC:

- Không tính học phí 2 lần học đầu tiên (1 Lần: cho Học phần 1, 1 lần: cho Học phần 2).

- Học phí học lại của các học phần Giáo dục thể chất được tính theo đơn giá của Trung tâm giáo dục Thể chất - ĐHQG-HCM. Trong trường hợp chưa có đơn giá của TTGDTC, học phí tính bằng đơn giá học phí của khoá tuyển sinh đại trà mới nhất với số tín chỉ là 1,5 tín chỉ/học phần.

Về thông tin học phí bạn vui lòng xem chi tiết tại trang web trang hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Học phí.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us