Đăng ký môn học - Thời khóa biểu

I. Quy trình đăng ký môn học 

 

1. Quy định chung

- Tất cả sinh viên phải có thời khóa biểu chính thức vào các học kỳ chính (HK1, HK2) để duy trì tình trạng đang học của sinh viên, nếu không có thì sẽ bị tạm dừng học 1 học kỳ. Thời khóa biểu chính thức được công bố tại trang web mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên >> Xem TKB.

- Tất cả sinh viên phải thực hiện đăng ký môn học. Chú ý thực hiện đúng lịch đăng ký môn học tại trang web hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ hoặc thông báo ĐKMH qua chức năng TIN NHẮN trên trang BKeL (Hãy cài đặt Moodle Mobile App để được nhắc nhở ngay trên thiết bị di động của cá nhân).

HK222: Xem chi tiết lịch đăng ký môn học tại trang web hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ >> 2022-2023 >> Học kỳ 2

- Trong thời gian tạm dừng học, sinh viên không được cấp “Giấy chứng nhận sinh viên”. Để được tiếp tục học vào học kỳ kế, sinh viên phải đăng ký thu nhận lại trước đợt đăng ký môn học của học kỳ kế. Các sinh viên tạm dừng học quá 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.

- Các sinh viên có điểm trung bình học kỳ bằng 0 được xem như bỏ học và bị buộc thôi học vào học kỳ kế. Để được tiếp tục học, sinh viên phải làm đơn cứu xét (tại Khoa quản lý) và phải đăng ký môn học.

Thông tin thêm:

- Xem Quy chế đào tạo và học vụ tại trang web: hcmut.edu.vn >> Đào tạo>> Quy chế - Quy định >> Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất. 

- Xem hướng dẫn chi tiết tại BK-wiki (wiki.hcmut.edu.vn). 

2. Đăng ký môn học

SV thực hiện đăng ký môn học tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký môn học:

- SV chính quy, bằng 2 ban ngày, bằng 2 buổi tối: chọn đợt đăng ký môn học tương ứng.

- SV dự thính chuyển hệ: chọn đợt đăng ký chuyển hệ (SV dự thính chuyển hệ là các Học viên cao học, SV VLVH, ĐTTXa đăng ký lớp chính quy hoặc bằng 2; SV CQ đăng ký lớp B2 tối (chỉ được đăng ký khi môn học này không mở cho lớp CQ hoặc đã hết chỗ);

Các trường hợp không được đăng ký môn học và cách khắc phục:

- Nộp trễ học phí/ Chưa nộp học phí: SV phải hoàn thành học phí để được mở cho đợt đăng ký môn học tiếp theo.

- Tình trạng “Tạm dừng”: tải mẫu đơn “Thu nhận” tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (bksi) >> Biểu mẫu Điền đầy đủ thông tin nộp tại Mybk.hcmut.edu.vn>> Hỗ trợ trực tuyến (Bksi).

- Vi phạm quy định của P.CTCT-SV (về sinh hoạt công dân, khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, …), Thư viện: SV phải khắc phục các điều kiện còn thiếu để được ĐKMH.

- Sinh viên chưa hoàn thành đăng ký thông tin văn bằng xem chi tiết tại trang web hcmut.edu.vn >> Thông báo >> Phòng Đào tạo >> Tổng kiểm tra văn bằng đầu vào và số hóa hồ sơ sinh viên. 

 

II. Các bước thực hiện đăng ký môn học: 

 

1. Xem Chương trình đào tạo và Lịch đăng ký môn học

- Xem Chương trình đào tạo tại trang web: hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo.

- Xem Lịch đăng ký môn học mỗi học kỳ tại trang web hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ.

2. Đăng ký kế hoạch học tập (Đợt 1)

- Đăng ký tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký kế hoạch tương ứng.

- Sinh viên đăng ký tất cả các môn học cần học trong đợt này, nếu SV không đăng ký môn học đợt này có thể sẽ gặp khó khăn vào các đợt sau (Đợt đăng ký hiệu chỉnh và Đợt ĐKMH bổ sung) do lớp không mở hoặc lớp đã đủ sĩ số.

Lưu ý: SV xem Loại hình lớp và đối tượng sinh viên để chọn loại đăng ký đúng: Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất (1)/ Phụ lục 13. Quy định về các loại hình lớp học phần/2- Loại hình lớp và đối tượng sinh viên.

 • Chính quy: Đúng buổi: nhóm lớp chính quy, Trái buổi: nhóm lớp dự thính.
 • Vừa làm vừa học: Đúng buổi: nhóm lớp dự thính hoặc nhóm lớp VLVH, Trái buổi: học chung với nhóm lớp chính quy.

     Có các nhóm lớp sau đây:

     DB--: chỉ học đúng buổi, không đăng ký được thì không học

    TB--: chỉ học trái buổi, không đăng ký được thì không học

    DBTB: ưu tiên đăng ký học đúng buổi, nếu không được thì học trái buổi cũng được

    TBDB: ưu tiên đăng ký học trái buổi, nếu không được thì học đúng buổi cũng được

3. Đăng ký môn học (Đợt 2)

Đăng ký tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký tương ứng

SV kiểm tra TKB sơ bộ, có thể đăng ký thêm, điều chỉnh nhóm hoặc hủy môn.

Lưu ý:

- Nếu SV không hiệu chỉnh là chấp nhận TKB sơ bộ đã được xếp.

- PĐT sẽ hậu kiểm các điều kiện ĐKMH và điều chỉnh để xếp TKB chính thức.

- SV xem chi tiết: Hướng dẫn xem lý do không đăng ký môn học thành công

4. Kiểm tra TKB chính thức

Xem TKB chính thức tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên >> Thời khóa biểu

SV không có TKB chính thức sẽ bị tạm dừng học.

Lưu ý:

- Không xem TKB tại công cụ Đăng ký môn học.

- Có thể có một số môn học đã có đăng ký nhưng không có trong TKB chính thức do không thỏa điều kiện ĐKMH (môn tiên quyết/học trước, số tín chỉ tích lũy, chuẩn tiếng Anh, trình độ SV …) hoặc lớp bị hủy (do sĩ số ít). SV xem lịch sử đăng ký môn học để biết lý do cụ thể. SV xem lý do tại sao có đăng ký môn học mà không có TKB tại trang web : mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký môn học >> bấm vào mục Đăng ký mới >> chọn loại hình đăng ký >> xem Lịch sử đăng ký. SV xem chi tiết: Hướng dẫn xem lý do không đăng ký môn học thành công

- Sinh viên xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.

- Không được hủy môn hoặc đổi nhóm sau khi có TKB chính thức.

- Phải thường xuyên kiểm tra TKB để biết các thay đổi (nếu có).

5. Đăng ký bổ sung (Đợt 3)

Đăng ký tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt đăng ký tương ứng

SV đăng ký bổ sung các môn học, hoặc đăng ký lại các môn học đã đăng ký trước đây nhưng chưa có trong TKB chính thức.

Lưu ý:

- SV không được hủy môn học hoặc đổi nhóm. Nếu không có nhu cầu học nữa, SV có thể thực hiện quy trình rút môn học (có tính học phí). SV đăng ký Rút môn học (có tính học phí) tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Ứng dụng cho Sinh viên >> Đăng ký Rút Môn học

- Có thể có một số môn học đã có đăng ký nhưng không có trong TKB chính thức do không thỏa điều kiện ĐKMH (môn tiên quyết/học trước, số tín chỉ tích lũy, chuẩn tiếng Anh, trình độ SV …) hoặc lớp bị hủy (do sĩ số ít). SV xem lịch sử đăng ký môn học để biết lý do cụ thể. SV xem lý do tại sao có đăng ký môn học mà không có TKB tại trang web : mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký môn học >> bấm vào mục Đăng ký mới >> chọn loại hình đăng ký >> xem Lịch sử đăng ký.  SV xem chi tiết: Hướng dẫn xem lý do không đăng ký môn học thành công

- Sinh viên xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.

6. Bắt đầu học kỳ

SV kiểm tra lại TKB cập nhật sau đợt bổ sung.

7. Thanh toán học phí

SV thanh toán học phí tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> BKPay

SV phải thanh toán đúng hạn các đợt thanh toán học phí.

 • Học phí HK1 và HK2 được thanh toán:
  • 100% học phí: từ tuần học thứ 12 (thời gian thanh toán trong 1 tuần).(Tun hc đưc tính theo hc kỳ ca các khóa chính quy tr năm 1)
 • Học phí các HK dự thính: trong tuần đầu tiên của HK dự thính.
 • Học phí HK hè và HK dự thính hè: trong tuần đầu tiên của HK hè.
 • Xem chi tiết lịch thời gian nộp học phí tại trang web hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ.
 • Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất / Điều 39.4 Không thanh toán học phí.
 • Về thông tin học phí bạn vui lòng xem chi tiết tại trang web trang hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Học phí.

8. Xem lịch thi

Tại mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên >> Lịch thi. 

 

III.Lưu ý quan trọng về Đăng ký môn 

 

1. Học phần tốt nghiệp (Thực tập ngoài trường, Đồ án chuyên ngành, Luận văn tốt nghiệp / Khoá luận tốt nghiệp): Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều15.5- Đăng ký các học phần tốt nghiệp.

Đăng ký Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) hoặc Luận văn tốt nghiệp (LVTN) trễ hạn: nhằm nâng cao chất lượng và công bằng trong đánh giá KLTN (hoặc LVTN), Khoa chỉ giao đề tài cho các SV đã đăng ký thành công KLTN (hoặc LVTN). Việc đăng ký trễ hạn thực hiện tối đa 02 tuần sau khi bắt đầu học kỳ (áp dụng đối với HK chính 1&2). Riêng đối với HK hè không áp dụng cho các trường hợp trễ hạn

2. Về Chương trình Đào tạo, danh sách môn tương đương…, bạn vui lòng xem tại trang web: hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo. Sinh viên thắc mắc về CTĐT vui lòng liên hệ về Khoa xin gặp Thầy/Cô/GVCN Phụ trách về CTĐT để được tư vấn và hỗ trợ thêm.

3. Sinh viên diện cảnh báo học vụ lần 1, lần 2, buộc thôi học

SV bắt buộc phải gặp Giáo viên chủ nhiệm hoặc Cố vấn học tập tham vấn trước & trong quá trình đăng ký môn học để có lộ trình học tập hợp lý.

4. Giới hạn sĩ số: Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất / Điều14.2- Giới hạn sĩ số của lớp học phần.

5. Số tín chỉ đăng ký tối đa, tối thiểu: Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất / Điều15.3- Số tín chỉ đăng ký tối đa, tối thiểu trong một học kỳ

Tất cả SV phải có thời khóa biểu chính thức vào các học kỳ chính (HK1, HK2) và có số tín chỉ tối thiểu/tối đa theo quy định học vụ để duy trì tình trạng đang học của SV. Các SV nếu không có TKB hoặc số tín chỉ tối thiểu không đảm bảo sẽ bị tạm dừng học 1 học kỳ. Số tín chỉ SV đăng ký ở bậc Thạc sĩ Chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ sẽ được tính vào tổng số tín chỉ đăng ký của học kỳ.

6. SV Nộp Chứng Chỉ Ngoại Ngữ tại hcmut.edu.vn >> Đăng ký nộp CCNN để đăng ký môn học.

Thời gian: xem chi tiết tại trang web hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ.

- Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất / Phụ lục 7. Quy định về chuẩn ngoại ngữ dành cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt/1. Chuẩn ngoại ngữ từng năm; 2. Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp; 3. Quy đổi các bằng cấp & CCNN.

- Sinh viên xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.

7. Điều kiện để đạt chuẩn sinh viên các năm:

- Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất / Điều 24- Xếp trình độ năm học cho sinh viên.

- Sinh viên xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.

8. Chuẩn Công nghệ thông tin:

+ Nộp Chứng chỉ Công nghệ thông tin tại mybk.hcmut.edu.vn >>  Đăng ký nộp Chứng chỉ Công nghệ thông tin.

+ Xem kết quả cập nhật tại mybk.hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên >> Điểm chuyển. Cập nhật trước đợt đăng ký môn học cho học kỳ mới, nếu SV đã nộp trước đó.

+ SV đã dự kỳ thi kiểm tra nội bộ và có kết quả đạt đã được xét đạt chuẩn.

- Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất (1)/Phụ lục 9. Quy định về kỹ năng công nghệ thông tin.

- Sinh viên xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.

9. Quy trình nhận đơn mở lớp

Hiện tại Phòng Đào tạo chỉ nhận đơn “Đề nghị mở môn học” cho các môn học chưa được mở lớp:

- Tải mẫu đơn “Đề nghị mở môn học” tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (Bksi) >> Biểu mẫu, Đơn phải có xác nhận đồng ý + ghi rõ Thời khóa biểu của Giảng viên giảng dạy, Chủ nhiệm Bộ môn & Chủ nhiệm Khoa.

-   Thời gian nộp đơn: theo thông báo của đợt đăng ký môn học (đợt 2).

-  Địa điểm: PĐT chỉ nhận đơn mở lớp trực tiếp tại Phòng đào tạo Cơ sở Lý Thường Kiệt (101A1) (Vì tính chất quan trọng + thời gian gấp nên PĐT không nhận đơn mở lớp tại Cơ sở Dĩ An + qua mail PĐT + qua Bksi).

 10. Học kỳ hè: Ngoài việc mở các lớp dự thính theo yêu cầu, Nhà trường cho phép mở các học phần đồ án, thực tập tốt nghiệp, thực tập…, đề cương luận văn, luận văn tốt nghiệp, học phí theo thông báo đăng ký môn học.

 11. Tổ chức các môn Giáo dục thể chất (GDTC)

a. Đăng ký môn học:

 • SV Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh, Chuyển tiếp quốc tế, Chất lượng cao Tăng cường tiếng Nhật, Chương trình Tăng cường tiếng Nhật, Việt pháp chọn các môn thể dục nhóm CC học tại Cơ sở Lý Thường Kiệt.
 • SV các chương trình tiêu chuẩn (Đại trà) chọn các môn thể dục nhóm L học tại Cơ sở Dĩ An.

b. Địa điểm học:

 • Nhóm CC: học tại Cơ sở Lý Thường Kiệt, Trường Đại học Bách Khoa, số 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q10.

Riêng môn bơi học tại: Hồ bơi Lý Thường Kiệt, số 2 Trần Triệu Luật, P.6, Q.Tân Bình, Tp.HCM.

 • Nhóm L: Học tại Cơ sở Dĩ An (Nhà thi đấu cơ sở Dĩ An)

Riêng môn Bóng đá + Bơi + Quần vợt + Bóng chuyền học tại Trung tâm Thể dục Thể thao, ĐHQG-HCM, Kp.Tân Lập, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

c. Quy định:

SV xem chi tiết quy định về các môn thể dục tại tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Bksi >> Quy chế - quy định >> V/v ban hành Quy định học vụ của Trung tâm thể dục thể thao.

d. Phí phụ thu cụ thể (theo công văn từ Trung tâm GDTC):

 • Cơ sở Lý Thường Kiệt:

o   Môn Bóng đá: 12.000 đ/buổi/1 sinh viên

o   Môn Cầu lông: 12.000 đ/buổi/1 sinh viên

o   Môn Bơi: 17.000 đ/buổi/1 sinh viên

 • Tại Cơ sở Dĩ An:

o   Môn Bơi: 10.000 đ/buổi/1 sinh viên

o   Môn Quần vợt: 7.000 đ/buổi/1 sinh viên (Trang bị vợt, bóng tập)

e. Học phí:

Cách tính học phí môn GDTC:

- Không tính học phí 2 lần học đầu tiên (1 Lần: cho Học phần 1, 1 lần: cho Học phần 2).

- Học phí học lại của các học phần Giáo dục thể chất được tính theo đơn giá của Trung tâm giáo dục Thể chất - ĐHQG-HCM. Trong trường hợp chưa có đơn giá của TTGDTC, học phí tính bằng đơn giá học phí của khoá tuyển sinh đại trà mới nhất với số tín chỉ là 1,5 tín chỉ/học phần.

Về thông tin học phí bạn vui lòng xem chi tiết tại trang web trang hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Học phí.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ