Mức học phí

Về thông tin mức học phí bạn vui lòng xem chi tiết tại trang web aao.hcmut.edu.vn >> Sinh viên >> Học vụ >> Học phí >> Mức thu học phí các bậc đào tạo.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ