Thời gian nộp học phí

  • Học phí HK1 và HK2 được thanh toán:
    • 100% học phí: từ tuần học thứ 14 (thời gian thanh toán trong 1 tuần).

(Tun hc đưc tính theo hc kỳ ca các khóa chính quy tr năm 1)

  • Học phí các HK dự thính: trong tuần đầu tiên của HK dự thính.
  • Học phí HK hè và HK dự thính hè: trong tuần đầu tiên của HK hè.
  • Xem chi tiết lịch thời gian nộp học phí tại trang web PĐT (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Lịch học vụ năm học.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ