Thu nhận lại (diện tạm dừng học)

- Tải Phiếu đăng ký thu nhận lại (tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Biểu mẫu, điền đầy đủ thông tin, nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI.

SV phải theo dõi thông báo đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp và phải nộp Phiếu đăng ký thu nhận trước thời hạn đăng ký môn học, thông thường vào tháng 4 (để đăng ký môn học HK hè), tháng 5 (để đăng ký môn học HK 1), tháng 10 (để đăng ký môn học HK 2).

- Nhận Quyết định thu nhận lại tại Phòng đào tạo theo lịch hẹn. Sau khi có quyết định tình trạng THU NHẬN sẽ được cập nhật tại Mybk>> Thông tin sinh viên>> Tình trạng sinh viên

Sau khi có quyết định thu nhận, SV phải đăng ký môn học. Nếu không có TKB chính thức, SV sẽ bị tiếp tục tạm dừng.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ