20221003-20221009 - Chủ Nhật 09/10/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 11:00 AM 27/09/2022 đến 11:59 PM 30/09/2022

Ngày: 09/10/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20221003-20221009 - Thứ Bảy 08/10/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 27/09/2022 đến 11:59 PM 30/09/2022

Ngày: 08/10/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20221003-20221009 - Thứ Sáu 07/10/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 09:00 AM 27/09/2022 đến 11:59 PM 30/09/2022

Ngày: 07/10/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20221003-20221009 - Thứ Tư 05/10/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 27/09/2022 đến 11:59 PM 30/09/2022

Ngày: 05/10/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220926-20221002 - Chủ Nhật 02/10/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 11:00 AM 20/09/2022 đến 11:59 PM 23/09/2022

Ngày: 02/10/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220926-20221002 - Thứ Bảy 01/10/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 20/09/2022 đến 11:59 PM 23/09/2022

Ngày: 01/10/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220926-20221002 - Thứ Sáu 30/09/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 09:00 AM 20/09/2022 đến 11:59 PM 23/09/2022

Ngày: 30/09/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220926-20221002 - Thứ Tư 28/09/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 20/09/2022 đến 11:59 PM 23/09/2022

Ngày: 28/09/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220919-20220925 - Chủ Nhật 25/09/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 11:00 AM 13/09/2022 đến 11:59 PM 16/09/2022

Ngày: 25/09/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220919-20220925 - Thứ Bảy 24/09/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 13/09/2022 đến 11:59 PM 16/09/2022

Ngày: 24/09/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220919-20220925 - Thứ Sáu 23/09/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 09:00 AM 13/09/2022 đến 11:59 PM 16/09/2022

Ngày: 23/09/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220919-20220925 - Thứ Tư 21/09/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 13/09/2022 đến 11:59 PM 16/09/2022

Ngày: 21/09/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220912-20220918 - Chủ Nhật 18/09/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 06/09/2022 đến 11:59 PM 09/09/2022

Ngày: 18/09/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220912-20220918 - Thứ Sáu 16/09/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 06/09/2022 đến 11:59 PM 09/09/2022

Ngày: 16/09/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220912-20220918 - Thứ Tư 14/09/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 06/09/2022 đến 11:59 PM 09/09/2022

Ngày: 14/09/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220905-20220911 - Chủ Nhật 11/09/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 23/08/2022 đến 11:59 PM 02/09/2022

Ngày: 11/09/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220905-20220911 - Thứ Sáu 09/09/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 23/08/2022 đến 11:59 PM 02/09/2022

Ngày: 09/09/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220905-20220911 - Thứ Tư 07/09/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 23/08/2022 đến 11:59 PM 02/09/2022

Ngày: 07/09/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220822-20220828 - Chủ Nhật 28/08/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 16/08/2022 đến 11:59 PM 19/08/2022

Ngày: 28/08/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220822-20220828 - Thứ Sáu 26/08/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 16/08/2022 đến 11:59 PM 19/08/2022

Ngày: 26/08/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220822-20220828 - Thứ Tư 24/08/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 16/08/2022 đến 11:59 PM 19/08/2022

Ngày: 24/08/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220815-20220821 - Chủ Nhật 21/08/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 10/08/2022 đến 11:59 PM 12/08/2022

Ngày: 21/08/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220815-20220821 - Thứ Sáu 19/08/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 10/08/2022 đến 11:59 PM 12/08/2022

Ngày: 19/08/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220815-20220821 - Thứ Tư 17/08/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 10/08/2022 đến 11:59 PM 12/08/2022

Ngày: 17/08/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220808-20220814 - Chủ Nhật 14/08/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 03/08/2022 đến 11:59 PM 05/08/2022

Ngày: 14/08/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220808-20220814 - Thứ Sáu 12/08/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 03/08/2022 đến 11:59 PM 05/08/2022

Ngày: 12/08/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220808-20220814 - Thứ Tư 10/08/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 03/08/2022 đến 11:59 PM 05/08/2022

Ngày: 10/08/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220801-20220807 - Chủ Nhật 07/08/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 26/07/2022 đến 11:59 PM 29/07/2022

Ngày: 07/08/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220801-20220807 - Thứ Sáu 05/08/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 26/07/2022 đến 11:59 PM 29/07/2022

Ngày: 05/08/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220801-20220807 - Thứ Tư 03/08/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 26/07/2022 đến 11:59 PM 29/07/2022

Ngày: 03/08/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220725-20220731 - Chủ Nhật 31/07/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 20/07/2022 đến 11:59 PM 22/07/2022

Ngày: 31/07/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220725-20220731 - Thứ Sáu 29/07/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 20/07/2022 đến 11:59 PM 22/07/2022

Ngày: 29/07/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220725-20220731 - Thứ Tư 27/07/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 19/07/2022 đến 11:59 PM 22/07/2022

Ngày: 27/07/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220718-20220724 - Chủ Nhật 24/07/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 12/07/2022 đến 11:59 PM 15/07/2022

Ngày: 24/07/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220718-20220724 - Thứ Sáu 22/07/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 12/07/2022 đến 11:59 PM 15/07/2022

Ngày: 22/07/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220718-20220724 - Thứ Tư 20/07/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 12/07/2022 đến 11:59 PM 15/07/2022

Ngày: 20/07/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220711-20220717 - Chủ Nhật 17/07/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 05/07/2022 đến 11:59 PM 08/07/2022

Ngày: 17/07/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220711-20220717 - Thứ Sáu 15/07/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 05/07/2022 đến 11:59 PM 08/07/2022

Ngày: 15/07/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220711-20220717 - Thứ Tư 13/07/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 05/07/2022 đến 11:59 PM 08/07/2022

Ngày: 13/07/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220704-20220710 - Chủ Nhật 10/07/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 28/06/2022 đến 11:59 PM 01/07/2022

Ngày: 10/07/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220704-20220710 - Thứ Tư 06/07/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 28/06/2022 đến 11:59 PM 01/07/2022

Ngày: 06/07/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220627-20220703 - Chủ Nhật 03/07/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 21/06/2022 đến 11:59 PM 24/06/2022

Ngày: 03/07/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220627-20220703 - Thứ Tư 29/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 21/06/2022 đến 11:59 PM 24/06/2022

Ngày: 29/06/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220620-20220626 - Chủ Nhật 26/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 14/06/2022 đến 11:59 PM 17/06/2022

Ngày: 26/06/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220620-20220626 - Thứ Tư 22/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 14/06/2022 đến 11:59 PM 17/06/2022

Ngày: 22/06/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 41
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220613-20220619 - Chủ Nhật 19/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 07/06/2022 đến 11:59 PM 10/06/2022

Ngày: 19/06/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 99
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220613-20220619 - Thứ Tư 15/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 07/06/2022 đến 11:59 PM 10/06/2022

Ngày: 15/06/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 44
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220530-20220605 - Chủ Nhật 12/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 31/05/2022 đến 11:59 PM 03/06/2022

Ngày: 12/06/2022
Sỉ số: 60
Số đã đăng ký: 43
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220606-20220612 - Thứ Bảy 11/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 31/05/2022 đến 11:59 PM 03/06/2022

Ngày: 11/06/2022
Sỉ số: 30
Số đã đăng ký: 26
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220606-20220612 - Thứ Tư 08/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 31/05/2022 đến 11:59 PM 03/06/2022

Ngày: 08/06/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 28
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220530-20220605 - Chủ Nhật 05/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 24/05/2022 đến 11:59 PM 27/05/2022

Ngày: 05/06/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 41
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220530-20220605 - Thứ Bảy 04/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 24/05/2022 đến 11:59 PM 27/05/2022

Ngày: 04/06/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 23
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220530-20220605 - Thứ Tư 01/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 24/05/2022 đến 11:59 PM 27/05/2022

Ngày: 01/06/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 23
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220524-20220529 - Chủ Nhật 29/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 17/05/2022 đến 11:59 PM 20/05/2022

Ngày: 29/05/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 85
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220524-20220529 - Thứ Bảy 28/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 17/05/2022 đến 11:59 PM 20/05/2022

Ngày: 28/05/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 43
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220524-20220529 - Thứ Tư 25/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 17/05/2022 đến 11:59 PM 20/05/2022

Ngày: 25/05/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 31
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220517-20220522 - Thứ Bảy 21/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 10/05/2022 đến 11:59 PM 13/05/2022

Ngày: 21/05/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220517-20220522 - Thứ Tư 18/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 10/05/2022 đến 11:59 PM 13/05/2022

Ngày: 18/05/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 23
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220510-20220515 - Chủ Nhật 15/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 03/05/2022 đến 11:59 PM 06/05/2022

Ngày: 15/05/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 100
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220510-20220515 - Thứ Bảy 14/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 03/05/2022 đến 11:59 PM 06/05/2022

Ngày: 14/05/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 33
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220510-20220515 - Thứ Tư 11/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 03/05/2022 đến 11:59 PM 06/05/2022

Ngày: 11/05/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 29
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220503-20220508 - Chủ Nhật 08/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 26/04/2022 đến 11:59 PM 29/04/2022

Ngày: 08/05/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

Top