Sinh viên ĐHBK - Thứ Sáu 31/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 14/05/2024 đến 04:00 PM 24/05/2024

Ngày: 31/05/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 6
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Sáu 31/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 14/05/2024 đến 04:00 PM 24/05/2024

Ngày: 31/05/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Thứ Tư 29/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 14/05/2024 đến 04:00 PM 24/05/2024

Ngày: 29/05/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 8
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Tư 29/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 14/05/2024 đến 04:00 PM 24/05/2024

Ngày: 29/05/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 1
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Chủ Nhật 26/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 07/05/2024 đến 04:00 PM 17/05/2024

Ngày: 26/05/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 32
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Chủ Nhật 26/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 07/05/2024 đến 04:00 PM 17/05/2024

Ngày: 26/05/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 7
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Thứ Sáu 24/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 07/05/2024 đến 04:00 PM 17/05/2024

Ngày: 24/05/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 6
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Sáu 24/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 07/05/2024 đến 04:00 PM 17/05/2024

Ngày: 24/05/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 5
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Thứ Tư 22/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 07/05/2024 đến 04:00 PM 17/05/2024

Ngày: 22/05/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 6
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Tư 22/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 07/05/2024 đến 04:00 PM 17/05/2024

Ngày: 22/05/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 4
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Chủ Nhật 19/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 02/05/2024 đến 04:00 PM 10/05/2024

Ngày: 19/05/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 21
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Chủ Nhật 19/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 02/05/2024 đến 04:00 PM 10/05/2024

Ngày: 19/05/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 7
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Thứ Sáu 17/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 02/05/2024 đến 04:00 PM 10/05/2024

Ngày: 17/05/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 4
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Sáu 17/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 02/05/2024 đến 04:00 PM 10/05/2024

Ngày: 17/05/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 4
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Thứ Tư 15/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 02/05/2024 đến 04:00 PM 10/05/2024

Ngày: 15/05/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 6
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Tư 15/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 02/05/2024 đến 04:00 PM 10/05/2024

Ngày: 15/05/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 3
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Chủ Nhật 12/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 23/04/2024 đến 04:00 PM 03/05/2024

Ngày: 12/05/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 23
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Chủ Nhật 12/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 23/04/2024 đến 04:00 PM 03/05/2024

Ngày: 12/05/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 4
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Thứ Sáu 10/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 23/04/2024 đến 04:00 PM 03/05/2024

Ngày: 10/05/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 5
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Sáu 10/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 23/04/2024 đến 04:00 PM 03/05/2024

Ngày: 10/05/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 3
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Thứ Tư 08/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 23/04/2024 đến 04:00 PM 03/05/2024

Ngày: 08/05/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 5
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Tư 08/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 23/04/2024 đến 04:00 PM 03/05/2024

Ngày: 08/05/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Chủ Nhật 05/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 16/04/2024 đến 04:00 PM 26/04/2024

Ngày: 05/05/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 38
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Chủ Nhật 05/05/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 16/04/2024 đến 04:00 PM 26/04/2024

Ngày: 05/05/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 10
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Thứ Sáu 26/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 09/04/2024 đến 04:00 PM 19/04/2024

Ngày: 26/04/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 18
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Sáu 26/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 09/04/2024 đến 04:00 PM 19/04/2024

Ngày: 26/04/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 5
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Thứ Tư 24/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 09/04/2024 đến 04:00 PM 19/04/2024

Ngày: 24/04/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 13
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Tư 24/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 09/04/2024 đến 04:00 PM 19/04/2024

Ngày: 24/04/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 5
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Chủ Nhật 21/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 02/04/2024 đến 04:00 PM 12/04/2024

Ngày: 21/04/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 39
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Chủ Nhật 21/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 02/04/2024 đến 04:00 PM 12/04/2024

Ngày: 21/04/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 6
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Thứ Sáu 19/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 02/04/2024 đến 04:00 PM 12/04/2024

Ngày: 19/04/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 15
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Sáu 19/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 02/04/2024 đến 04:00 PM 12/04/2024

Ngày: 19/04/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 3
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Thứ Tư 17/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 02/04/2024 đến 04:00 PM 12/04/2024

Ngày: 17/04/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 15
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Tư 17/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 02/04/2024 đến 04:00 PM 12/04/2024

Ngày: 17/04/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 3
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Chủ Nhật 14/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 26/03/2024 đến 04:00 PM 05/04/2024

Ngày: 14/04/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 59
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Chủ Nhật 14/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 26/03/2024 đến 04:00 PM 05/04/2024

Ngày: 14/04/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 18
Giá tiền: 350,000 vnđ

Sinh viên ĐHBK - Thứ Sáu 12/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 26/03/2024 đến 04:00 PM 05/04/2024

Ngày: 12/04/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 33
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Sáu 12/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 26/03/2024 đến 04:00 PM 05/04/2024

Ngày: 12/04/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 5
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240401-20240407 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Sáu 05/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 19/03/2024 đến 04:00 PM 29/03/2024

Ngày: 05/04/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 32
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Sáu 05/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 19/03/2024 đến 04:00 PM 29/03/2024

Ngày: 05/04/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 8
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240401-20240407 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Năm 04/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 19/03/2024 đến 04:00 PM 29/03/2024

Ngày: 04/04/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 10
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Năm 04/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 19/03/2024 đến 04:00 PM 29/03/2024

Ngày: 04/04/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 3
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240401-20240407 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Tư 03/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 19/03/2024 đến 04:00 PM 29/03/2024

Ngày: 03/04/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 34
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Tư 03/04/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 19/03/2024 đến 04:00 PM 29/03/2024

Ngày: 03/04/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 5
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240327-20240331 - Sinh viên ĐHBK - Chủ Nhật 31/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 12/03/2024 đến 04:00 PM 22/03/2024

Ngày: 31/03/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Chủ Nhật 31/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 12/03/2024 đến 04:00 PM 22/03/2024

Ngày: 31/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 16
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240327-20240331 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Sáu 29/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 12/03/2024 đến 04:00 PM 22/03/2024

Ngày: 29/03/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 20
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Sáu 29/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 12/03/2024 đến 04:00 PM 22/03/2024

Ngày: 29/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 7
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240327-20240331 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Năm 28/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 12/03/2024 đến 04:00 PM 22/03/2024

Ngày: 28/03/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 17
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Năm 28/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 12/03/2024 đến 04:00 PM 22/03/2024

Ngày: 28/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 4
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240327-20240331 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Tư 27/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 12/03/2024 đến 04:00 PM 22/03/2024

Ngày: 12/03/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 51
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Tư 27/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 12/03/2024 đến 04:00 PM 22/03/2024

Ngày: 27/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 10
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240320-20240324 - Sinh viên ĐHBK - Chủ Nhật 24/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 05/03/2024 đến 04:00 PM 15/03/2024

Ngày: 24/03/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Chủ Nhật 24/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 05/03/2024 đến 04:00 PM 15/03/2024

Ngày: 24/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 10
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240320-20240324 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Sáu 22/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 05/03/2024 đến 04:00 PM 15/03/2024

Ngày: 22/03/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 78
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Sáu 22/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 05/03/2024 đến 04:00 PM 15/03/2024

Ngày: 22/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 9
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240320-20240324 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Năm 21/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 05/03/2024 đến 04:00 PM 15/03/2024

Ngày: 21/03/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 44
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Năm 21/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 05/03/2024 đến 04:00 PM 15/03/2024

Ngày: 21/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 4
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240320-20240324 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Tư 20/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 05/03/2024 đến 04:00 PM 15/03/2024

Ngày: 20/03/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 56
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Tư 20/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 05/03/2024 đến 04:00 PM 15/03/2024

Ngày: 20/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 7
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240313-20240317 - Sinh viên ĐHBK - Chủ Nhật 17/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 27/02/2024 đến 04:00 PM 08/03/2024

Ngày: 17/03/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Chủ Nhật 17/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 27/02/2024 đến 04:00 PM 08/03/2024

Ngày: 17/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 8
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240313-20240317 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Sáu 15/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 27/02/2024 đến 04:00 PM 08/03/2024

Ngày: 15/03/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Sáu 15/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 27/02/2024 đến 04:00 PM 08/03/2024

Ngày: 15/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 5
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240313-20240317 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Năm 14/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 27/02/2024 đến 04:00 PM 08/03/2024

Ngày: 14/03/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 75
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Năm 14/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 27/02/2024 đến 04:00 PM 08/03/2024

Ngày: 14/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 10
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240313-20240317 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Tư 13/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 27/02/2024 đến 04:00 PM 08/03/2024

Ngày: 13/03/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 56
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Tư 13/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 27/02/2024 đến 04:00 PM 08/03/2024

Ngày: 13/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 8
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240306-20240310 - Sinh viên ĐHBK - Chủ Nhật 10/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 02:00 PM 22/02/2024 đến 04:00 PM 01/03/2024

Ngày: 10/03/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Chủ Nhật 10/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 02:00 PM 22/02/2024 đến 04:00 PM 01/03/2024

Ngày: 10/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 6
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240306-20240310 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Sáu 08/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 12:00 PM 22/02/2024 đến 04:00 PM 01/03/2024

Ngày: 08/03/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Sáu 08/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 12:00 PM 22/02/2024 đến 04:00 PM 01/03/2024

Ngày: 08/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 13
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240306-20240310 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Năm 07/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 22/02/2024 đến 04:00 PM 01/03/2024

Ngày: 07/03/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 73
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Năm 07/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 22/02/2024 đến 04:00 PM 01/03/2024

Ngày: 07/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 15
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240306-20240310 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Tư 06/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 22/02/2024 đến 04:00 PM 01/03/2024

Ngày: 06/03/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 56
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Tư 06/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 22/02/2024 đến 04:00 PM 01/03/2024

Ngày: 06/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 6
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240228-20240303 - Sinh viên ĐHBK - Chủ Nhật 03/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 10:00 AM 20/02/2024 đến 04:00 PM 26/02/2024

Ngày: 03/03/2024
Sỉ số: 84
Số đã đăng ký: 84
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Chủ Nhật 03/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 10:00 AM 20/02/2024 đến 04:00 PM 26/02/2024

Ngày: 03/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 7
Giá tiền: 350,000 vnđ

20240228-20240303 - Sinh viên ĐHBK - Thứ Sáu 01/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 20/02/2024 đến 04:00 PM 26/02/2024

Ngày: 01/03/2024
Sỉ số: 56
Số đã đăng ký: 56
Giá tiền: 250,000 vnđ

Thí sinh tự do - Thứ Sáu 01/03/2024 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT

Đăng ký từ 08:00 AM 20/02/2024 đến 04:00 PM 26/02/2024

Ngày: 01/03/2024
Sỉ số: 28
Số đã đăng ký: 5
Giá tiền: 350,000 vnđ

Top