20220606-20220612 - Chủ Nhật 12/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 31/05/2022 đến 11:59 PM 03/06/2022

Ngày: 12/06/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220606-20220612 - Thứ Bảy 11/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 31/05/2022 đến 11:59 PM 03/06/2022

Ngày: 11/06/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220606-20220612 - Thứ Tư 08/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 31/05/2022 đến 11:59 PM 03/06/2022

Ngày: 08/06/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 0
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220530-20220605 - Chủ Nhật 05/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 24/05/2022 đến 11:59 PM 27/05/2022

Ngày: 05/06/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 14
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220530-20220605 - Thứ Bảy 04/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 24/05/2022 đến 11:59 PM 27/05/2022

Ngày: 04/06/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 10
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220530-20220605 - Thứ Tư 01/06/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 24/05/2022 đến 11:59 PM 27/05/2022

Ngày: 01/06/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 12
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220524-20220529 - Chủ Nhật 29/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 17/05/2022 đến 11:59 PM 20/05/2022

Ngày: 29/05/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 85
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220524-20220529 - Thứ Bảy 28/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 17/05/2022 đến 11:59 PM 20/05/2022

Ngày: 28/05/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 43
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220524-20220529 - Thứ Tư 25/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 17/05/2022 đến 11:59 PM 20/05/2022

Ngày: 25/05/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 31
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220517-20220522 - Thứ Bảy 21/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 10/05/2022 đến 11:59 PM 13/05/2022

Ngày: 21/05/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 50
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220517-20220522 - Thứ Tư 18/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 10/05/2022 đến 11:59 PM 13/05/2022

Ngày: 18/05/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 23
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220510-20220515 - Chủ Nhật 15/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 03/05/2022 đến 11:59 PM 06/05/2022

Ngày: 15/05/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 100
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220510-20220515 - Thứ Bảy 14/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 03/05/2022 đến 11:59 PM 06/05/2022

Ngày: 14/05/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 33
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220510-20220515 - Thứ Tư 11/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 03/05/2022 đến 11:59 PM 06/05/2022

Ngày: 11/05/2022
Sỉ số: 50
Số đã đăng ký: 29
Giá tiền: 150,000 vnđ

20220503-20220508 - Chủ Nhật 08/05/2022 - Thi 2 kỹ năng NÓI & VIẾT (Giới hạn 01 lần/tuần)

Đăng ký từ 08:00 AM 26/04/2022 đến 11:59 PM 29/04/2022

Ngày: 08/05/2022
Sỉ số: 120
Số đã đăng ký: 120
Giá tiền: 150,000 vnđ

Top