Tại cơ sở 1

Cô: Trần Minh Yến

0903327596

togiaotrinhtvxb@gmail.com

Tại cơ sở 2

Cô: Vũ Thái Hòa

0972997889

vuthaihoa03@gmail.com