Các câu hỏi liên quan đến tín chỉ tự do (TCTD):

 1. Quy định:

 

SV xem quy định tín chỉ TCTD tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo >> Quyết định số 2928 ngày 10 tháng 09 năm 2021 về việc ban hành Quy định về cấu trúc và quy trình xây dựng, thẩm định hiệu chỉnh chương trình đào tạo/ Điều 2 mục 6:

“Là tín chỉ của các học phần người học được tự do đăng ký, không bị ràng buộc được xem xét khi tích luỹ các học phần có kiến thức không trùng lắp với các kiến thức dùng để xét tốt nghiệp của chương trình đào tạo và không phải là các học phần thuộc khối kiến thức tốt nghiệp của một ngành khác. Hai học phần được xem là trùng lắp nếu có chuẩn đầu ra/nội dung trùng lắp đến 50%”.

 

2. Nguyên tắc xét:

 

- Đại cương (Toán, Khoa học tự nhiên, Mac-Lenin, Pháp luật Việt Nam đại cương, Các môn ngoại ngữ …): không là tự chọn tự do.
- Nhập môn: không là tự chọn tự do.
- Các môn học trong danh sách loại trừ: không là tự chọn tự do.
- Các môn học trong cùng nhóm trùng lắp, tương đương: chỉ tính 01 lần (Ví dụ: 2 môn CO1009 4TC và CO1023 3TC cùng là Hệ thống số, chỉ được tính 01 lần nếu học cả hai).
- Các môn học thêm trong CTĐT ngành của SV nhưng ngoài yêu cầu tối thiểu của nhóm tự chọn trong CTĐT ngành và là các môn cơ sở ngành, ngành, chuyên ngành (không tính các học phần tốt nghiệp) là tự chọn tự do (TCTD).
- Các môn học cơ sở ngành, ngành, chuyên ngành (không tính các học phần tốt nghiệp) của ngành khác ngành SV đang học là TCTD.

- Môn học thuộc chương trình Kỹ sư: SV Khoa Hoá có thể phản hồi để dùng vài môn CH5xxx để làm TCTD, SV sẽ không dùng môn học này trong giai đoạn xét Kỹ sư vì không được dùng 1 môn học xét cho 2 lần. Phòng Đào tạo sẽ phối hợp với Khoa để xét công nhận đạt. Trường hợp này, SV đăng ký theo link google form theo thông báo tại tin nhắn BKel/LMS.

- Môn học thuộc chương trình Thạc sĩ (đăng ký học tại Phòng đào tạo Sau đại học): Môn học phải có công văn đề nghị miễn từ Phòng đào tạo Sau đại học và phải được cập nhật điểm miễn/tương đương tại MyBK/app >> xem kết quả học tập của SV.

 

3. Đặc cách:

 

Đặc cách cho các môn học mà SV (khóa 2019, 2020, 2021, 2022) đã học từ HK222 về trước:
- Chấp nhận môn EN1003 Con người và Môi trường là TCTD cho các ngành không phải là nhóm ngành môi trường.
- Chấp nhận môn CO2001 Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư là TCTD cho các ngành khác với Khoa Khoa Kỹ thuật Máy tính (là môn bắt buộc của Khoa Kỹ thuật Máy tính).
- Chấp nhận nhóm môn Quản lý cho kỹ sư + môn Khởi nghiệp, ngoại trừ 01 môn theo yêu cầu, đều được xem là TCTD.

 

4. Danh mục:

 

SV xem chi tiết: Danh mục môn trùng với môn thuộc CTĐT – Khối – Ngành, Danh mục môn trùng xét theo Khối – Ngành, Danh mục loại trừ, môn tương đương thay thế tại trang lms.hcmut.edu.vn >> Các khóa học của tôi  >> Thông tin Học vụ >> Chương trình đào tạo (Danh sách sẽ cập nhật thường xuyên theo công văn của Khoa).

 

5. Kênh tư vấn:

 

  • SV cần tham vấn môn tự chọn tự do, chương trình đào tạo với cố vấn học tập (CVHT)/ Ban chủ nhiệm Khoa.
  • Khi SV đăng ký môn học ngoài chương trình đào tạo ngành đang theo học để làm môn tự chọn tự do cần được sự đồng ý của CVHT.

 

6. SV xem cập nhật mới quy định tín chỉ TCTD, môn Khởi nghiệp, nhóm môn học quản lý dành cho chương trình ngoài ngành QLCN … tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Quy chế - quy định >> Kết luận Phiên họp hội đồng học vụ HK2/2022-2023

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us