Đào tạo song ngành

Sinh viên vui lòng xem chi tiết Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều 34 Đào tạo song ngành theo hướng bằng thứ 2.

Quy trình Hồ sơ Đào tạo song ngành theo hướng bằng thứ 2:

- Đầu tiên SV tư vấn về chương trình đào tạo song ngành theo hướng bằng thứ 2 tại Thầy Trưởng Khoa quản lý ngành thứ 2.

- Sau khi hoàn thành học phần tốt nghiệp của ngành thứ nhất, SV sẽ nộp đơn học ngành thứ 2 (đơn có xác nhận của Thầy Trưởng Khoa quản lý ngành thứ 2) tại PHÒNG ĐÀO TẠO.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us