Đào tạo song ngành

1- Quy trình: Đào tạo song ngành theo hướng bằng thứ 2:

 

- Đầu tiên SV tư vấn về chương trình đào tạo song ngành theo hướng bằng thứ 2 tại Thầy Trưởng Khoa quản lý ngành thứ 2.

- Sau khi hoàn thành học phần tốt nghiệp của ngành thứ nhất, SV sẽ nộp đơn học ngành thứ 2 (đơn có xác nhận của Thầy Trưởng Khoa quản lý ngành thứ 2) tại PHÒNG ĐÀO TẠO.

 

2- Quy định:

Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều 34 Đào tạo song ngành theo hướng bằng thứ 2

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us