Đào tạo song ngành

Sinh viên vui lòng xem chi tiết quy định: Điều 12 Đào tạo song ngành tại Quyết định ban hành Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học (số 2933 ngày 10/9/21)

- Đầu tiên SV tư vấn về chương trình đào tạo song ngành theo hướng bằng thứ 2 tại Thầy Trưởng Khoa quản lý ngành thứ 2. Sau khi hoàn thành học phần tốt nghiệp của ngành thứ nhất, SV sẽ nộp đơn học ngành thứ 2 (đơn có xác nhận của Thầy Trưởng Khoa quản lý ngành thứ 2) tại PĐT

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ