Đào tạo song ngành

1- Quy trình: Đào tạo song ngành theo hướng bằng thứ 2:

 

- Đầu tiên SV tư vấn về chương trình đào tạo song ngành theo hướng bằng thứ 2 tại Thầy Trưởng Khoa quản lý ngành thứ 2.

- Sau khi hoàn thành học phần tốt nghiệp của ngành thứ nhất, SV sẽ nộp đơn học ngành thứ 2 (đơn có xác nhận của Thầy Trưởng Khoa quản lý ngành thứ 2) tại PHÒNG ĐÀO TẠO.

 

2- Quy định:

Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều 34 Đào tạo song ngành theo hướng bằng thứ 2

Không tìm thấy câu trả lời? Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ