Rút môn học

1. Điều kiện Rút môn học:

  • Sinh viên cam kết sau khi Rút môn học phải đảm bảo đủ số tín chỉ tối thiểu của học kỳ. 
  • Sinh viên đăng ký Rút môn học và nhận điểm R (điểm 17). SV phải nộp đủ học phí, kể cả các môn nhận điểm R .
  • Rút môn học là có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học. Các môn học được Rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí.

2. Hướng dẫn đăng ký Rút môn học:

  • SV đăng ký tại mybk.hcmut.edu.vn (MyBK) >> Ứng dụng cho Sinh viên >> Đăng ký Rút Môn học . 
  • Thời gian đăng ký: Theo lịch thông báo gởi qua tin nhắn BKel/LMS vào đầu học kỳ.

3. Quy trình xử lý:

  • Sau hạn cuối theo "thông báo gởi qua tin nhắn BKel/LMS vào đầu học kỳ", PHÒNG ĐÀO TẠO sẽ lấy dữ liệu SV đăng ký Rút môn học và hậu kiểm các tình huống không đủ điều kiện Rút môn học. Sau đó PHÒNG ĐÀO TẠO sẽ cập nhật điểm Rút (điểm RT hoặc điểm 17) tại MyBK/app >> xem kết quả học tập của SV.
  • Quy định: Xem chi tiết tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Quy chế - quy định >> Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất / Điều 16.2 Rút đăng ký học phần.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ