Hoãn thi Giữa kỳ và Cuối kỳ

Sinh viên vui lòng xem chi tiết quy định: Điều 16 Vắng thi hoãn thi tại Quyết định ban hành Quy định chung về học vụ và đào tạo (số 2931 ngày 10/9/21)

 

GIỮA KỲ:

Tải Phiếu đăng ký hoãn thi (tại trang web Trường (hcmut.edu.vn) >>  Biểu mẫu, điền đầy đủ thông tin + kèm minh chứng nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI

 

CUỐI KỲ:

  • TảiPhiếu đăng ký hoãn thi (tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Biểu mẫu, điền đầy đủ thông tin nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI
  • Sau khi có quyết định hoãn thi, Phòng đào tạo sẽ cập nhật kết quả Hoãn thi (Điểm 14) của SV tại: hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên >> Bảng điểm
  • Xóa điểm Hoãn thi cuối kỳ

- Đăng ký thi ở lần tổ chức trong cùng Học Kỳ hoặc các Học Kỳ  sau, tối đa 01 năm. Nếu không dự thi sẽ nhận điểm 0. Điểm xóa điểm HT (14) được tính là điểm thi cuối kỳ (các điểm thành phần đã có giữ nguyên). Điểm 14 không tính vào điểm trung bình học tập.

- Sinh viên phải tải mẫu đơn PHIẾU ĐĂNG KÝ THI ĐỂ THAY THẾ ĐIỂM HOÃN THI + đính kèm bảng photo quyết định, nộp cho PĐT trước 1 tuần theo lịch thi môn cần xóa I, để PĐT cấp giấy cho phép thi.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ