Quy trình đăng ký môn học

1. Chương trình đào tạo/Kế hoạch giảng dạy: SV xem tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo. Đồng thời SV tham vấn: Môn tự chọn tự do (TCTD), Chương trình đào tạo (CTĐT), Tư vấn đăng ký môn học, Lộ trình đăng ký môn học tại cố vấn học tập (CVHT)/ Ban chủ nhiệm Khoa. Khi SV đăng ký môn học ngoài CTĐT ngành đang theo học để làm môn TCTD cần được sự đồng ý của CVHT.

2. Đăng ký môn học Đợt 1

a) Đăng ký tại MyBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt "Đăng ký các học phần có nhu cầu học...". 

 • SV xem Loại hình lớp và đối tượng sinh viên để chọn loại đăng ký đúng: Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Phụ lục 13. Quy định về các loại hình lớp học phần/2- Loại hình lớp và đối tượng sinh viên.
 • SV xem chi tiết "Bảng ký hiệu sinh viên, nhóm lớp đăng ký nhu cầu học - Đợt 1".

b) Lưu ý:

- SV đăng ký tất cả các môn học cần học trong đợt này, PĐT sẽ sắp xếp thời khóa biểu theo phương án tối ưu nhất, sẽ cập nhật thời khóa biểu và lý do vào Đợt 2. SV không đăng ký môn học Đợt 1 có thể sẽ gặp khó khăn vào các đợt sau (Đợt đăng ký hiệu chỉnh - Đợt 2 và Đợt ĐKMH bổ sung - Đợt 3) do lớp không mở hoặc lớp đã đủ sĩ số. Trường hợp SV đã hoàn thành chương trình đào tạo (và/hoặc chờ bổ sung đủ điều kiện tốt nghiệp) không cần đăng ký môn học. Nhưng nếu SV đăng ký vài học phần để giữ tình trạng của SV, nếu đủ điều kiện tốt nghiệp SV đăng ký Rút môn học theo quy trình và phải thanh toán học phí theo quy định.

- Thực tập ngoài trường: Các học kỳ chính (HK1, HK2) SV đăng ký trực tiếp tại Khoa. Khoa tổng hợp danh sách, gởi công văn 01 lần cho PĐT. Học kỳ hè: Thực tập ngoài trường (đúng tiến độ) sẽ được tổ chức trong Học kỳ hè, học phí (trọn gói) & số tín chỉ tính gộp vào Học kỳ 2 ngay trước đó. Các SV theo dõi thông báo của Khoa & Lịch học vụ Học kỳ hè để đăng ký môn Thực tập ngoài trường.

- SV xem chi tiết Các điều kiện để đăng ký môn học tại: Đăng ký môn học - quy trình - hướng dẫn chung / mục 5: Các điều kiện để đăng ký môn học. Tuy nhiên, đôi khi có những trường hợp ngoại lệ, khi SV đăng ký một môn học mặc dù chưa đủ điều kiện, Trong trường hợp này, hệ thống thông báo cảnh báo màu đỏ để lưu ý rằng sinh viên đó không đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định nhưng SV vẫn ĐKMH được (Lý do cho việc này có thể là do các điều kiện trước đó không được cập nhật kịp thời trong hệ thống), Sau khi Đợt 1 kết thúc, Nhà trường tiến hành cập nhật lại các điều kiện và hậu kiểm. SV xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.

- Dự thính Lộ trình 2: SV chính quy từ khóa 2019 không có TKB HK chính không được đăng ký.  

- Trường hợp SV đã hoàn thành chương trình đào tạo (và/hoặc chờ bổ sung đủ điều kiện tốt nghiệp) không cần đăng ký môn học. Nhưng nếu SV đăng ký vài học phần để giữ tình trạng của SV, nếu đủ điều kiện tốt nghiệp SV đăng ký Rút môn học theo quy trình và phải thanh toán học phí theo quy định.

3. Đăng ký môn học Đợt 2

a) Đăng ký tại MyBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt "Đăng ký môn học Đợt 2 và Kết quả Đợt 1"

- SV kiểm tra TKB sơ bộ, có thể đăng ký bổ sung, điều chỉnh nhóm hoặc hủy môn, mở thêm môn học. Nếu SV không hiệu chỉnh là chấp nhận TKB sơ bộ đã được xếp. SV cân nhắc trước khi đăng ký vào nhóm lớp có sĩ số ít vì dự kiến sẽ bị hủy nếu không đủ sĩ số mở lớp theo quy định và PĐT sẽ không dồn nhóm lớp. 

- Trong Đợt 2 toàn bộ môn học đã được Nhà trường tăng sĩ số tối đa theo quy định của từng loại môn học, xem quy định về sĩ số mở lớp cho từng loại môn học Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều14.2- Giới hạn sĩ số của lớp học phần.

- SV xem chi tiết Các điều kiện để đăng ký môn học tại: Đăng ký môn học - quy trình - hướng dẫn chung / mục 5: Các điều kiện để đăng ký môn học. Khi SV bổ sung các điều kiện để đăng ký môn học trễ hơn mốc thời gian của Đợt 2, thì phải đợi Nhà trường cập nhật trong hệ thống để SV đăng ký vào Đợt 3. SV xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.

- Quy trình mở thêm môn học:

    + Hiện tại PĐT chỉ nhận đơn “Đề nghị mở môn học” cho các môn học chưa được mở lớp.

    + Tải mẫu đơn “Đề nghị mở môn học” tại MyBK >> BKSI >> Biểu mẫu, Đơn phải có xác nhận đồng ý + ghi rõ Thời khóa biểu/Nhóm/Cơ sở của (1) Giảng viên giảng dạy + (2) Chủ nhiệm Bộ môn + (3) Chủ nhiệm Khoa (Không nhận đơn mở ngoài giờ & buổi tối đối với các môn học tại Cơ sở Dĩ An).

    + Thời gian nộp đơn: theo thông báo của Đợt 2.

    + Địa điểm: nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Cơ sở Lý Thường Kiệt (101A1), Vì tính chất quan trọng + thời gian gấp nên PĐT không nhận đơn mở lớp tại Cơ sở Dĩ An + qua mail PĐT + qua BKSI.

- PĐT sẽ hậu kiểm các điều kiện ĐKMH và điều chỉnh để xếp TKB chính thức (Không xem TKB chính thức tại công cụ Đăng ký môn học).

 b) Kết quả Đợt 1Có thể có một số môn học đã có đăng ký nhưng không có trong TKB chính thức do không thỏa điều kiện ĐKMH (môn tiên quyết/học trước, số tín chỉ tích lũy, chuẩn tiếng Anh, trình độ SV…) hoặc lớp bị hủy (do sĩ số ít). SV xem lý do tại sao có ĐKMH mà không có TKB tại MyBK >> Đăng ký môn học >> bấm vào mục Đăng ký mới >> chọn loại hình đăng ký >> xem Lịch sử đăng ký. SV xem chi tiết: Hướng dẫn xem lý do không đăng ký môn học thành công. SV xem mã hủy & định nghĩa mã hủy tại "Bảng ký hiệu mã hủy và lý do”.

 

4. Kiểm tra TKB chính thức

Xem TKB chính thức tại MyBK/app >> xem TKB của SV

Lưu ý:

 • Không xem TKB chính thức tại công cụ Đăng ký môn học.
 • Không được hủy môn hoặc đổi nhóm sau khi có TKB chính thức.
 • Phải thường xuyên kiểm tra TKB chính thức để biết các thay đổi (nếu có).
 • SV chính quy từ khóa 2019 không có TKB HK chính sẽ bị hủy TKB dự thính.

 

5. Đăng ký bổ sung Đợt 3

a) Đăng ký tại MyBK >> Đăng ký môn học >> Chọn đợt "Đăng ký môn học Đợt 3 và Kết quả Đợt 2".

- SV đăng ký bổ sung các môn học, hoặc đăng ký lại các môn học đã đăng ký trước đây nhưng chưa có trong TKB chính thức với điều kiện môn học còn sĩ số. SV cân nhắc trước khi đăng ký vào nhóm lớp có sĩ số ít vì dự kiến sẽ bị hủy nếu không đủ sĩ số mở lớp theo quy định và PĐT sẽ không dồn nhóm lớ

- Trong Đợt 3 toàn bộ môn học đã được Nhà trường tăng sĩ số tối đa theo quy định của từng loại môn học, xem quy định về sĩ số mở lớp cho từng loại môn học Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều14.2- Giới hạn sĩ số của lớp học phần.

- SV xem chi tiết Các điều kiện để đăng ký môn học tại: Đăng ký môn học - quy trình - hướng dẫn chung / mục 5: Các điều kiện để đăng ký môn học. Khi SV bổ sung các điều kiện để đăng ký môn học trễ hơn mốc thời gian của Đợt 3, thì phải đợi Nhà trường cập nhật trong hệ thống để SV đăng ký vào dự thính Lộ trình 2, các đợt ĐKMH tiếp theo. SV xem chi tiết ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại: Bảng giải thích ký hiệu các chuẩn.

- SV không được hủy môn học hoặc đổi nhóm. Nếu không có nhu cầu học nữa, SV có thể thực hiện quy trình Rút môn học (có tính học phí), đăng ký Rút môn học (có tính học phí) tại MyBK >> Ứng dụng cho Sinh viên >> Đăng ký Rút Môn học

 b) Kết quả Đợt 2Có thể có một số môn học đã có đăng ký nhưng không có trong TKB chính thức do không thỏa điều kiện ĐKMH (môn tiên quyết/học trước, số tín chỉ tích lũy, chuẩn tiếng Anh, trình độ SV…) hoặc lớp bị hủy (do sĩ số ít). SV xem lý do tại sao có đăng ký môn học mà không có TKB tại MyBK >> Đăng ký môn học >> bấm vào mục Đăng ký mới >> chọn loại hình đăng ký >> xem Lịch sử đăng ký. SV xem chi tiết: Hướng dẫn xem lý do không đăng ký môn học thành công. SV xem mã hủy & định nghĩa mã hủy tại "Bảng ký hiệu mã hủy và lý do”.

 

6. Bắt đầu học kỳ

SV kiểm tra lại TKB chính thức cập nhật sau Đợt 3 tại MyBK/app >> xem TKB của SV.

Kết quả Đợt 3Có thể có một số môn học đã có đăng ký nhưng không có trong TKB chính thức do không thỏa điều kiện ĐKMH (môn tiên quyết/học trước, số tín chỉ tích lũy, chuẩn tiếng Anh, trình độ SV…) hoặc lớp bị hủy (do sĩ số ít). SV xem lý do tại sao có ĐKMH mà không có TKB tại MyBK >> Đăng ký môn học >> bấm vào mục Đăng ký mới >> chọn loại hình đăng ký >> xem Lịch sử đăng ký. SV xem chi tiết: Hướng dẫn xem lý do không đăng ký môn học thành công. SV xem mã hủy & định nghĩa mã hủy tại "Bảng ký hiệu mã hủy và lý do”.

 

7. Thanh toán học phí

SV thanh toán học phí tại MyBK >> BKPay. Lưu ý: Không thanh toán học phí chuyển khoản qua ngân hàng.

SV phải thanh toán đúng hạn các đợt thanh toán học phí.

 • Học phí HK1 và HK2 được thanh toán: từ tuần học thứ 12 (thời gian thanh toán trong 1 tuần), tuần học được tính theo học kỳ của các khóa chính quy trừ năm 1.
 • Học phí các HK dự thính: trong tuần đầu tiên của HK dự thính.
 • Học phí HK hè và HK dự thính hè: trong tuần đầu tiên của HK hè.
 • Xem chi tiết lịch thời gian nộp học phí tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Lịch học vụ. Riêng SV chương trình Tiếng Anh, chương trình Tiên tiến, chương trình Quốc tế/Liên kết quốc tế, chương trình Nhật Bản, chương trình định hướng Nhật Bản theo thông báo/hướng dẫn từ Văn phòng Đào tạo quốc tế.
 • Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất / Điều 39.4 Không thanh toán học phí.
 • Về thông tin học phí bạn vui lòng xem chi tiết tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Học phí >> Mức thu học phí các bậc đào tạo.

 

8. Xem lịch thi

Tại MyBK/app >> xem lịch thi của SV. Lịch thi sẽ được cập nhật liên tục vì vậy SV cần theo theo dõi thường xuyên lịch thi của mình.

SV xem lịch thi chung (đối với các trường hợp xóa điểm hoãn thi/điểm I xem lịch thi chung để biết thời gian nộp đơn, …) tại trang https://lms.hcmut.edu.vn >> Các khóa học của tôi >> Lịch kiểm tra - thi >> ...

Không tìm thấy câu trả lời? Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ