Hoãn thi Giữa kỳ và Cuối kỳ

Về quy định hoãn thi: Xem chi tiết tại trang hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Quy chế - quy định >> Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều 21.2 Vắng thi hoãn thi. 

Lưu ý:

  • Các Môn học không có ngày thi cụ thể (kể cả LVTN), Khoa/Bộ Môn chủ động tổ chức đánh giá, không hoãn thi: SV đăng ký tại Khoa và do Khoa quyết định.
  • Các Môn học có ngày thi cụ thể, vận dụng quy định thi sớm hoặc muộn, trường hợp không vận dụng được mới hoãn thi và thi vào các Học kỳ sau (xóa điểm hoãn thi trong 1 năm):

        + SV chủ động đăng ký tại Khoa/Bộ Môn để được hỗ trợ thi sớm hoặc muộn trong cùng học kỳ. PHÒNG ĐÀO TẠO hỗ trợ xếp lịch thi (nếu cần).

        + Trường hợp Khoa không tổ chức được, SV làm đơn hoãn thi theo mẫu (tải mẫu tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu) kèm minh chứng nộp về PHÒNG ĐÀO TẠO . 

 

GIỮA KỲ:

Tải "Phiếu đăng ký hoãn thi" tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu, điền đầy đủ thông tin + kèm minh chứng nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI.

 

CUỐI KỲ:

  • Tải "Phiếu đăng ký hoãn thi" tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu, điền đầy đủ thông tin + kèm minh chứng nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI.
  • Sau khi có quyết định hoãn thi, PHÒNG ĐÀO TẠO sẽ cập nhật kết quả Hoãn thi (Điểm 14) của SV tại: hcmut.edu.vn >> Thông tin sinh viên >> Bảng điểm.
  • Xóa điểm Hoãn thi cuối kỳ:

- Đăng ký thi ở lần tổ chức trong cùng Học Kỳ hoặc các Học Kỳ sau, tối đa 01 năm. Nếu không dự thi sẽ nhận điểm 0. Điểm xóa điểm HT (14) được tính là điểm thi cuối kỳ (các điểm thành phần đã có giữ nguyên). Điểm 14 không tính vào điểm trung bình học tập.

- Sinh viên tải mẫu đơn “PHIẾU ĐĂNG KÝ THI ĐỂ THAY THẾ ĐIỂM HOÃN THI” + đính kèm bảng photo quyết định, nộp cho PHÒNG ĐÀO TẠO  trước 1 tuần theo lịch thi môn cần xóa I (môn phải có lịch thi trong HK cần xóa), để PHÒNG ĐÀO TẠO  cấp giấy cho phép thi.

- SV xem lịch thi chung: đối với các trường hợp xóa điểm hoãn thi/điểm I xem lịch thi chung để biết thời gian nộp đơn, môn có lịch thi trong học kỳ cần xóa hay không? tại trang e-learning.hcmut.edu.vn >> Khóa học của tôi >> Học vụ >> Lịch thi.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us