Đánh giá kết quả học tập

1. Môn tương đương thay thế:

 • SV xem danh sách môn tương đương thay thế tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo.
 • Trường hợp SV học môn tương đương/ thay thế, khi có điểm SV có thể gửi câu hỏi tại MyBK>> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) để xin cập nhật môn tương đương, trường hợp này SV vui lòng ghi rõ: Tên và Mã Môn Học (SV đã học), ở học kỳ nào? tương đương với Môn Học học nào (thuộc Chương Trình Đào Tạo của SV).
 • Sinh viên học đạt các học phần khác tương đương, thay thế cho các học phần gốc trong chương trình đào tạo, sẽ được tính tích lũy tín chỉ và điểm trung bình tích lũy theo số tín chỉ của môn học tương đương, thay thế.

 2. Điểm trung bình tích lũy, số tín chỉ tích lũy trên Cổng thông tin sinh viên/Xem điểm chưa được cập nhật ?

 • Do điểm của các học kỳ chưa cập nhật đủ (hoặc mới cập nhật) nên điểm trung bình tích lũy, số tín chỉ tích lũy trên Cổng thông tin sinh viên/Xem điểm chưa được cập nhật (không cập nhật thường xuyên), SV có thể tham khảo điểm của từng môn học được cập nhật và tính theo quy chế học vụ. Hoặc SV có thể đăng ký in bảng điểm Đăng ký tại MyBK >> Ứng dụng cho Sinh viên >> Đăng ký in bảng điểm, thì trong bảng điểm này sẽ được tính tất cả các môn học đã có điểm tới thời điểm SV đăng ký in. 
 • Trường hợp khi đăng ký Môn Học, xét các học phần tốt nghiệp, ... xét thiếu cho SV, khi môn học đã có điểm mà chưa được cộng để xét, SV có thể khiếu nại và gửi câu hỏi tại BKSI. 
 • Trường hợp SV học môn tương đương/ thay thế, khi có điểm SV có thể gửi câu hỏi BKSI để xin cập nhật môn tương đương, trường hợp này SV vui lòng ghi rõ: Tên và Mã Môn Học (SV đã học), ở học kỳ nào? tương đương với Môn Học học nào (thuộc Chương Trình Đào Tạo của SV).

 3. Ràng buộc điểm thành phần và điểm tổng kết?

 • Trích “Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Khoản 18.1 Điều 18 Ràng buộc điểm thành phần và điểm tổng kết”:

+ Đối với các học phần có thí nghiệm, sinh viên sẽ bị cấm thi nếu có điểm nhỏ hơn 4,0 (thang điểm 10).

 • Ràng buộc thêm (mới): điểm thi và các cột điểm thành phần:

+ Tất cả các thành phần phải có điểm > 0.

+ Sẽ cấm thi khi có bất kỳ thành phần điểm nào = 0.

 4. Điểm đạt của các học phần tốt nghiệp?

 • Sinh viên vui lòng xem chi tiết: Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên hợp nhất Khoản 18.3 Điều 18 Điểm đạt của các học phần tốt nghiệp:

Kết quả của các học phần tốt nghiệp (Thực tập ngoài trường, Đồ án chuyên ngành, Khóa luận tốt nghiệp) chỉ được xếp là ĐẠT khi có điểm đánh giá từ mức C trở lên (từ 5,5 trở lên theo thang điểm 10).

 5. Cách tính điểm học phần?

 • Điểm học phần được tính từ tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng, làm tròn tới Một chữ số thập phân.
 • Sinh viên vui lòng xem chi tiết: Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên hợp nhất Khoản 17.2 Điều 17 Tính điểm học phần.

 6. Quy định về thang điểm đánh giá áp dụng cho Khóa 2021 trở về sau như thế nào?

 • Sinh viên xem chi tiết quy định tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Quy chế, quy định >> Học vụ >> Quyết định ban hành Quy định chung về học vụ và đào tạo (số 2931 ngày 10/09/2021) >> Quyết định >> Điều 2- Hiệu lực của Quyết định, & Riêng quy định về thang điểm đánh giá nêu ở khoản 14.2 Điều 14 và quy định về đánh giá kết quả học tập ở Điều 15 của quy đinh được áp dụng cho các Khóa tuyển sinh từ năm 2021 và cho người học sử dụng chương trình đào tạo của khóa tuyển sinh từ năm 2021.

 7. Muốn biết cách tính điểm thành phần, tính điểm học phần, điểm đặc biệt, đánh giá kết quả học tập, xếp loại học lực áp dụng từ Khóa 2021 trở đi:

 • Sinh viên vui lòng xem chi tiết Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên hợp nhất / Chương 5. Công tác đánh giá kết quả học tập.

 8. Theo thông tin từ giảng viên thì giảng viên đã chỉnh sửa rồi nhưng hệ thống vẫn chưa cập nhật điểm? hoặc Giảng viên nhập sai điểm / Điểm không đúng / Khiếu nại điểm / Phúc tra lên điểm

Quy trình sửa điểm: Nếu Giảng viên đã nhập điểm và khóa chương trình cập nhật điểm, sau đó muốn sửa điểm thì:

 • Giảng viên phải tải mẫu “Phiếu đề nghị điều chỉnh bảng ghi điểm học kỳ” nộp lại PĐT.
 • Sau khi được mở khóa, Giảng viên sửa điểm.
 • Tiếp theo Giảng viên phải in lại bảng điểm ký nhận và nộp lại PĐT thì điểm lúc đó mới chính thức được cập nhật.

 9. Về vấn đề điểm (điểm nhập, điểm thành phần...) Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp Giảng viên giảng dạy để hỗ trợ kiểm tra và giải quyết.

 10. Nếu em đã đạt, học cải thiện chứ không phải rớt môn học lại thì số tín chỉ học cải thiện đó có tính vào 5% số tín chỉ để hạ bậc xếp loại không?

 • Học cải thiện là đăng ký học lại môn học đã đạt (cùng mã số môn học) để có điểm số cao hơn.
 • Học lại là đăng ký học lại môn học không đạt (có thể học môn tương đương thay thế: SV xem danh sách môn tương đương thay thế tại tại: hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo.

 11. SV muốn cải thiện điểm thì như thế nào?

 • SV muốn học cải thiện điểm thì môn học phải có cùng mã số môn học và khi tính vào điểm trung bình tích lũy sẽ lấy điểm cao nhất.

 12. Em muốn hỏi là trên bảng điểm được in có in điểm TBHK hay chỉ in điểm TBTL ạ? Và quy định một môn học chỉ xuất hiện một lần với số điểm cao nhất đúng không ạ?

 • Trong bảng điểm in có ĐTBHK, ĐTBTL và tất cả các môn SV theo học
 • Khi SV có bằng tốt nghiệp sẽ được nhận 2 bảng điểm: 1 bảng điểm in tất cả các môn mà SV theo học suốt quá trình, 1 bảng phụ lục chỉ in điểm cao nhất.

 13. Theo như quy chế học vụ, đối với môn tự chọn, ĐTBTL được tính từ điểm cao nhất của số tín chỉ quy định trong nhóm các môn tự chọn. Tuy nhiên, sau khi tự tính lại ĐTBTL đã cập nhật thì em thấy môn tự chọn thứ 2 của em chỉ được tính như là một môn học khác, không có sự so sánh, lựa chọn so với môn học tự chọn thứ 1?

 • Điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL) là điểm trung bình của những học phần mà người học đã học tính từ đầu khóa học, tính theo điểm chính thức của học phần và trọng số là số tín chỉ của học phần đó.
 • Trường hợp người học tích lũy nhiều hơn số học phần yêu cầu của một nhóm tự chọn, chọn các học phần trong số này để tính điểm trung bình tích lũy sao cho đảm bảo đủ số tín chỉ yêu cầu của nhóm tự chọn, đồng thời làm kết quả tính điểm trung bình tích lũy đạt cao nhất.
 • Điểm trung bình tích lũy ngành (ĐTBTLN) được tính tương tự như điểm trung bình tích lũy nhưng chỉ xét các môn học thuộc CTĐT khóa-ngành/chuyên ngành đang theo học.

 14. Theo CTĐT của em thì em phải học 3 môn nhóm A, 3 môn nhóm B và 1 môn nhóm C là đủ 7 môn tự chọn. PĐT cho em hỏi là nếu trong quá trình em học tới 8 hoặc 9 môn tự chọn thì ĐTBTL và ĐTBTLN của em sẽ tính cả 8, 9 môn này hay chỉ lấy 7 môn có điểm số cao nhất trong trường hợp toàn bộ 8,9 môn này đều trên 5.0 hay tính ĐTBTL và ĐTBTLN như thế nào ạ? Vậy cho em hỏi là ví dụ ngành em cần học 7 môn tự chọn (3A - 3B -1C) . Nếu em học dư ra 1 môn nhóm C (2 môn)thì PĐT sẽ chọn môn có điểm cao hơn để tính vào TBTL ạ?

 • Điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL) là điểm trung bình của những học phần mà người học đã học tính từ đầu khóa học, tính theo điểm chính thức của học phần và trọng số là số tín chỉ của học phần đó.
 • Trường hợp người học tích lũy nhiều hơn số học phần yêu cầu của một nhóm tự chọn, chọn các học phần trong số này để tính điểm trung bình tích lũy sao cho đảm bảo đủ số tín chỉ yêu cầu của nhóm tự chọn, đồng thời làm kết quả tính điểm trung bình tích lũy đạt cao nhất.
 • Điểm trung bình tích lũy ngành (ĐTBTLN) được tính tương tự như điểm trung bình tích lũy nhưng chỉ xét các môn học thuộc CTĐT khóa-ngành/chuyên ngành đang theo học

15. "Điểm cao nhất của các lần học" là điểm gì (Điểm thành phần hay điểm tổng kết)?

 • Điểm tổng kết môn học.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us