Thu nhận lại

  • Thu nhận lại (diện quyết định tạm dừng học)

- Tải Phiếu đăng ký thu nhận lại (tại mybk.hcmut.edu.vn (MyBK) >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu, điền đầy đủ thông tin, nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI.

SV phải theo dõi thông báo đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp và phải nộp Phiếu đăng ký thu nhận trước thời hạn đăng ký môn học, thông thường vào tháng 5 (để đăng ký môn học HK hè), tháng 6 (để đăng ký môn học HK 1), tháng 11 (để đăng ký môn học HK 2).

- PHÒNG ĐÀO TẠO sẽ Quyết định thu nhận qua email SV. Sau khi có quyết định, tình trạng “THU NHẬN” sẽ được cập nhật tại MyBK/app >> Xem thông tin và hồ sơ sinh viên >> Tình trạng/Quyết định

 

  • Thu nhận lại (diện quyết định buộc thôi học, tự ý bỏ học, xóa tên ...)

Diện xử lý học vụ buộc thôi học vì học lực, tự ý bỏ học không có lý do – có ĐTBHK bằng 0 ở một học kỳ chính, xóa tên vì tạm dừng quá hạn cho phép/xóa tên vì đăng ký môn học..: làm thủ tục xin cứu xét tại Khoa (liên hệ Giáo viên chủ nhiệm/Văn Phòng Khoa) theo thời gian và quy định của Khoa. Kết quả sẽ nhận tại Khoa.

- Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều 37.3 Buộc thôi học.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us