Chuyển sang Vừa Làm Vừa Học

1- Tải mẫu “Phiếu đề nghị chuyển sang hình thức Vừa làm vừa học” tại mybk.hcmut.edu.vn (MyBK) >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu.

 

2- Đồng thời tải mẫu “Biên bản ghi nhận trao đổi thông tin (chuyển sang hình thức Vừa làm vừa học tại MyBK >> BKSI  >> Biểu mẫu. Liên hệ chuyên viên PHÒNG ĐÀO TẠO bộ phận Vừa làm vừa học để tư vấn và ký vào biên bản (cụ thể liên hệ Cô Hương Thủy: Phòng 201A4, Email: huongthuy@hcmut.edu.vn).

 

3- Sau đó, Nộp Đơn + Biên bản về PHÒNG ĐÀO TẠO hoặc Văn phòng đào tạo quốc tế.

 

 - PHÒNG ĐÀO TẠO sẽ gởi “Quyết định CHUYỂN SANG VLVH” qua email SV. Sau khi có quyết định tình trạng “CHUYỂN SANG VLVH” sẽ được cập nhật tại MyBK/app >> Tình trạng sinh viên.

- Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều 35.5 Chuyển hình thức đào tạo

Không tìm thấy câu trả lời? Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ