Bảng lịch trình các mốc thời gian

Công việc

10g00 Thứ 3: Phòng Đào tạo sẽ lấy
dữ liệu(điểm, chuẩn ngoại ngữ tốt
nghiệp, ngày công tác xã hội, học phí…)
để xét điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên

Sau 17g00 Thứ Sáu: Phòng Đào tạo
 công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp
trên mybk.hcmut.edu.vn (MyBK) >>  Tốt nghiệp

Tần suất

Tuần 1

20/02/2024

23/02/2024

1 tuần/1 lần

Tuần 2

27/02/2024

01/03/2024

"

Tuần 3

05/03/2024

08/03/2024

"

Tuần 4

12/03/2024

15/03/2024

"

Tuần 5

19/03/2024

22/03/2024

"

Tuần 6

26/03/2024

29/03/2024

"

Tuần 7

02/04/2024

05/04/2024

"

Tuần 8

09/04/2024

12/04/2024

2 tuần /1 lần

Tuần 9

23/04/2024

26/04/2024

"

Tuần 10

07/05/2024

10/05/2024

"

Tuần 11

21/05/2024

24/05/2024

"

Tuần 12

04/06/2024

07/06/2024

"

Tuần 13

18/06/2024

21/06/2024

"

Tuần 14

02/07/2024

05/07/2024

"

Tuần 15

16/07/2024

19/07/2024

"

 

Không tìm thấy câu trả lời? Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ