Các câu hỏi liên quan đến tốt nghiệp

I. Xếp loại tốt nghiệp

 

1. Từ Sinh viên khóa 2021 về sau:
Quy định: xem chi tiết tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021.

Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khoá được quy định tại khoản 5 Điều 10 của Quy chế này, trong đó, hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;
b) Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

 SV vui lòng phân biệt rõ học cải thiện và học lại

• Học cải thiện là đăng ký học lại môn học đã đạt (cùng mã số môn học) để có điểm số cao hơn.

• Học lại là đăng ký học lại môn học bắt buộc mà không đạt (có thể học môn tương đương thay thế: SV xem danh sách môn tương đương thay thế tại tại trang web: hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Chương trình đào tạo.)

+ Môn tự chọn, không đạt, học môn khác -> không phải là “học lại”

+ Môn tự chọn/bắt buộc, đã đạt, học để cải thiện -> không phải là “học lại”

+ Môn tự chọn, không đạt, học lại môn đó -> là “học lại”

- Như vậy, chỉ khi SV không đạt môn bắt buộc và phải học lại thì mới tính ngưỡng 5% này. Đối với môn tự chọn, khi SV không đạt, SV có thể học môn khác trong cùng nhóm để xét đạt nhóm, nên không tính là “phải học lại”. Tuy nhiên, nếu không còn cách nào khác để học môn học khác trong cùng nhóm, mà phải học lại chính môn không đạt đó => học lại. SV học cải thiện không phải là “phải học lại” nên không tính vào 5% nêu trên.

2. Các khóa từ 2020 trở về trước: 

 

Quy định: về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất xem chi tiết tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Quy chế - quy định - Theo phụ lục 14:

Loại tốt nghiệp được tính dựa vào điểm trung bình tích luỹ ngành như sau:

- Xuất sắc: từ 9,00 đến 10,00;

- Giỏi: từ 8,00 đến cận 9,00;

- Khá: từ 7,00 đến cận 8,00;

- Trung bình khá: từ 6,00 đến cận 7,00;

- Trung bình: từ 5,00 đến cận 6,00.

Riêng loại Xuất sắc sẽ bị giảm xuống thành loại Giỏi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có thời gian học vượt quá số học kỳ kế hoạch;

- Có số tín chỉ của các môn không đạt phải học lại vượt quá 5% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo;

- Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo toàn trường trở lên.

 

 II. Văn bằng tốt nghiệp trình độ đại học

 

 Căn cứ:

- Công văn số 2848/BGDĐT-GDĐH, ký ngày 31/07/2020, V/v cấp bằng tốt nghiệp của giáo dục đại học theo Luật số 34 và nghị định số 99 (xem tại đây)

- Công văn số 1508/ĐHQG-ĐH, ký ngày 14/08/2020, V/v báo cáo công tác văn bằng chứng chỉ ĐHQG-HCM (xem tại đây)

Trường Đại học Bách Khoa sẽ cấp bằng tốt nghiệp như sau:

1. Đối với các SV học theo chương trình đào tạo từ Khóa 2018 về trước, bằng cấp sẽ là "Kỹ sư" theo mẫu từ trước 2019 của Đại Học Quốc Gia - Hồ Chí Minh, trong đó “có ghi Hình thức đào tạo”

2. Đối với các SV học theo chương trình đào tạo từ Khóa 2019 về sau, bằng cấp sẽ là "Cử nhân" theo mẫu mới của Đại Học Quốc Gia - Hồ Chí Minh, trong đó “không ghi Hình thức đào tạo”

Quy định này áp dụng cho các SV theo hình thức Chính quy bằng 1, Bằng 2 chính quy và Vừa làm Vừa học.

Không tìm thấy câu trả lời? Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ