Kéo dài thời gian đào tạo

Các trường hợp sau, sinh viên được phép kéo dài thêm một học kỳ chính:

  • Sinh viên là người nước ngoài;
  • Sinh viên được hưởng chế độ ưu tiên theo khu vực 01, theo nhóm đối tượng 1 và 2 trong tuyển sinh đại học chính quy;

Trong các trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng xem xét quyết định kéo dài thời gian đào tạo cho sinh viên thêm tối đa là 01 học kỳ chính đối với sinh viên chính quy và tối đa là 02 học kỳ chính đối với sinh viên vừa làm vừa học. Mỗi sinh viên chỉ được xem xét kéo dài trong trường hợp đặc biệt không quá một lần 

  • Sinh viên vui lòng xem chi tiết quy định tại hcmut.edu.vn >> Đào tạo >> Quy chế - quy định >> Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất >> Điều 5.3 Kéo dài thời gian đào tạo.
  • Sinh viên vui lòng xem chi tiết quy định: Điều 14 Công nhận tốt nghiệp -Mục 4 tại Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học (số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/21).

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ