BẢNG KÝ HIỆU SINH VIÊN, NHÓM LỚP ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỌC (ĐỢT 1)

STT

Loại SV


nhóm

Ghi chú

CHÍNH QUY, DỰ THÍNH LỘ TRÌNH 1

1

CQ, B2
VLVH (lớp Hệ thống điện)

N---

Sinh viên chính quy (CQ), Bằng 2 (B2), Vừa làm vừa học (VLVH) (lớp hệ thống điện) đăng ký chỉ học đúng buổi, đúng cơ sở (hoặc theo loại hình của chương trình đào tạo)

2

CQ, B2
VLVH (lớp Hệ thống điện)

ND1-

Sinh viên CQ, B2, VLVH (lớp hệ thống điện) đăng ký chỉ học đúng buổi, đúng cơ sở (hoặc theo loại hình của chương trình đào tạo).
Nếu không có lớp, đồng ý học ngoài giờ (diện dự thính) tại cơ sở Lý Thường Kiệt

3

CQ, B2
VLVH (lớp Hệ thống điện)

ND2-

Sinh viên CQ, B2, VLVH (lớp hệ thống điện) đăng ký chỉ học đúng buổi, đúng cơ sở (hoặc theo loại hình của chương trình đào tạo).
Nếu không có lớp, đồng ý học ngoài giờ (diện dự thính) tại cơ sở Dĩ An

4

CQ, B2
VLVH (lớp Hệ thống điện)

ND12

Sinh viên CQ, B2, VLVH (lớp hệ thống điện) đăng ký chỉ học đúng buổi, đúng cơ sở (hoặc theo loại hình của chương trình đào tạo).
Nếu không có lớp, đồng ý ưu tiên học ngoài giờ (diện dự thính) tại cơ sở Lý Thường Kiệt trước, hoặc đồng ý học ngoài giờ (diện dự thính) tại cơ sở Dĩ An (nếu có)

5

CQ, B2
VLVH (lớp Hệ thống điện)

ND21

Sinh viên CQ, B2, VLVH (lớp hệ thống điện) đăng ký chỉ học đúng buổi, đúng cơ sở (hoặc theo loại hình của chương trình đào tạo).
Nếu không có lớp, đồng ý ưu tiên học ngoài giờ (diện dự thính) tại cơ sở Dĩ An trước, hoặc đồng ý học ngoài giờ (diện dự thính) tại cơ sở Lý Thường Kiệt (nếu có)

6

VLVH, ĐTTXa

D---

Sinh viên VLVH, ĐTTXa đăng ký học ngoài giờ tại cơ sở Lý Thường Kiệt, địa phương liên kết

7

VLVH, ĐTTXa

DN--

Sinh viên VLVH, ĐTTXa đăng ký học ngoài giờ tại cơ sở Lý Thường Kiệt, địa phương liên kết trước hoặc đồng ý học lớp ban ngày theo thời khóa biểu môn học có mở lớp chính quy

DỰ THÍNH LỘ TRÌNH 2

1

CQ, B2, VLVH

D1--

Sinh viên CQ, B2, VLVH đăng ký học ngoài giờ tại cơ sở Lý Thường Kiệt

2

CQ, B2, VLVH

D2--

Sinh viên CQ, B2, VLVH đăng ký học ngoài giờ tại cơ sở Dĩ An

3

CQ, B2, VLVH

D12-

Sinh viên CQ, B2, VLVH đăng ký học ngoài giờ tại cơ sở Lý Thường Kiệt, Nếu không có lớp, đồng ý ưu tiên học ngoài giờ tại cơ sở Dĩ An (nếu có)

4

CQ, B2, VLVH

D21-

Sinh viên CQ, B2, VLVH đăng ký học ngoài giờ tại cơ sở Dĩ An, Nếu không có lớp, đồng ý ưu tiên học ngoài giờ tại cơ sở  Lý Thường Kiệt (nếu có)

 

 

 

SV xem Loại hình lớp và đối tượng sinh viên để chọn loại đăng ký đúng: Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học
– Phiên bản hợp nhất (1)/ Phụ lục 13. Quy định về các loại hình lớp học phần/2- Loại hình lớp và đối tượng sinh viên.

 

 

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us