Cấp lại thẻ sinh viên

Đăng ký tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> Ứng dụng cho Sinh viên >> Đăng ký in Thẻ sinh viên.

Thanh toán tiền tại myBK  >> BKPay

Sau khi có trạng thái "Đã in", SV đến PHÒNG ĐÀO TẠO (tại cơ sở đã đăng ký) để nhận thẻ.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us