Chuyển sang Vừa Làm Vừa Học

1- Tải mẫu “Phiếu đề nghị chuyển sang hình thức Vừa làm vừa học” tại mybk.hcmut.edu.vn (MyBK) >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu.

 

2- Đồng thời tải mẫu “Biên bản ghi nhận trao đổi thông tin (chuyển sang hình thức Vừa làm vừa học tại MyBK >> BKSI  >> Biểu mẫu. Liên hệ chuyên viên PHÒNG ĐÀO TẠO bộ phận Vừa làm vừa học để tư vấn và ký vào biên bản (cụ thể liên hệ Cô Hương Thủy: Phòng 201A4, Email: huongthuy@hcmut.edu.vn).

 

3- Sau đó, Nộp Đơn + Biên bản về PHÒNG ĐÀO TẠO hoặc Văn phòng đào tạo quốc tế.

 

 - PHÒNG ĐÀO TẠO sẽ gởi “Quyết định CHUYỂN SANG VLVH” qua email SV. Sau khi có quyết định tình trạng “CHUYỂN SANG VLVH” sẽ được cập nhật tại MyBK/app >> Tình trạng sinh viên.

- Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều 35.5 Chuyển hình thức đào tạo

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us