Chuyển sang Vừa Làm Vừa Học

1- Tải mẫu “Phiếu đề nghị chuyển sang hình thức Vừa làm vừa học” tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu.

2- Đồng thời tải mẫu “Biên bản ghi nhận trao đổi thông tin (chuyển sang hình thức Vừa làm vừa học”” tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu. Liên hệ chuyên viên PHÒNG ĐÀO TẠO  bộ phận Vừa làm vừa học tư vấn & ký vào biên bản (cụ thể liên hệ Cô Hương Thủy: Phòng 201A4, Email: huongthuy@hcmut.edu.vn).

3- Sau đó, Nộp Đơn + Biên bản về PHÒNG ĐÀO TẠO hoặc Văn phòng đào tạo quốc tế.

 - PHÒNG ĐÀO TẠO sẽ gởi “Quyết định CHUYỂN SANG VLVH” qua email hoặc BKSI. Sau khi có quyết định tình trạng “CHUYỂN SANG VLVH” sẽ được cập nhật tại Mybk>> Thông tin sinh viên>> Tình trạng sinh viên.

- Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều 35.5 Chuyển hình thức đào tạo

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ