Miễn môn học

1- Quy trình:

 

tải mẫu ”Phiếu đăng ký miễn môn học” tại mybk.hcmut.edu.vn (MyBK)>> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu, điền đầy đủ thông tin, đính kèm bằng GDQP, bảng điểm ...+ Quyết định thôi học nếu là SV Bách Khoa khóa cũ, nộp tại BKSI.


2- Quy định:

 

- Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ điều 23/23.1c tại Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất.

- Chuyển điểm miễn điểm điều 19.1 Điểm học phần tương đương thay thế tại Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất

- Quy đinh về xử lý học vụ: điều 37.1 Cảnh báo học tập tại tại Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất

 

3- Các lưu ý: 

  • Miễn điểm và học:
  • SV đã học và có điểm không đạt: khi được xét miễn sẽ tính điểm miễn, không tính điểm đã học. Tại thời điểm xét miễn: chỉ xét các môn chưa học hoặc học mà chưa đạt.
  • SV đã được miễn, đăng ký học và có điểm đạt mới: tính điểm trung bình theo điểm học.
  • SV đã được miễn, đăng ký học và có điểm không đạt: tính điểm miễn.
  • Chỉ cho phép miễn các học phần tốt nghiệp khi chuyển từ chính quy sang hình thức vừa làm vừa học đúng ngành.

- Điểm chuyển (đạt) sẽ cập nhật tại MyBK/app>> xem kết quả học tập của SV.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us