Miễn môn học

Bạn tải mẫu ”Phiếu đăng ký miễn môn học” tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu, điền đầy đủ thông tin, đính kèm bằng GDQP, bảng điểm ...+ Quyết định thôi học nếu là SV Bách Khoa khóa cũ, nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI.
1- Sinh viên vui lòng xem chi tiết quy định: điều 23/23.1c Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ tại Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất.

2- Quy định về chuyển điểm miễn điểm xem chi tiết quy định: điều 19.1 Điểm học phần tương đương thay thế tại Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất

3- Miễn điểm và học:

  • SV đã học và có điểm không đạt: khi được xét miễn sẽ tính điểm miễn, không tính điểm đã học. Tại thời điểm xét miễn: chỉ xét các môn chưa học hoặc học mà chưa đạt.
  • SV đã được miễn, đăng ký học và có điểm đạt mới: tính điểm trung bình theo điểm học.
  • SV đã được miễn, đăng ký học và có điểm không đạt: tính điểm miễn.
  • Chỉ cho phép miễn các học phần tốt nghiệp khi chuyển từ chính quy sang hình thức vừa làm vừa học đúng ngành.

4- Điểm chuyển (đạt) sẽ cập nhật tại Mybk>> thông tin sinh viên >> điểm chuyển.
5- SV xem quy đinh về xử lý học vụ: điều 37.1 Cảnh báo học tập tại tại Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us