Miễn môn học

Bạn tải mẫu ”Phiếu đăng ký miễn môn học” tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu, điền đầy đủ thông tin, đính kèm bằng GDQP, bảng điểm ...+ Quyết định thôi học nếu là SV Bách Khoa khóa cũ, nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI.
1- Sinh viên vui lòng xem chi tiết quy định: điều 23/23.1c Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ tại Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất.

2- Quy định về chuyển điểm miễn điểm xem chi tiết quy định: điều 19.1 Điểm học phần tương đương thay thế tại Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất

3- Miễn điểm và học:

  • SV đã học và có điểm không đạt: khi được xét miễn sẽ tính điểm miễn, không tính điểm đã học. Tại thời điểm xét miễn: chỉ xét các môn chưa học hoặc học mà chưa đạt.
  • SV đã được miễn, đăng ký học và có điểm đạt mới: tính điểm trung bình theo điểm học.
  • SV đã được miễn, đăng ký học và có điểm không đạt: tính điểm miễn.
  • Chỉ cho phép miễn các học phần tốt nghiệp khi chuyển từ chính quy sang hình thức vừa làm vừa học đúng ngành.

4- Điểm chuyển (đạt) sẽ cập nhật tại Mybk>> thông tin sinh viên >> điểm chuyển.
5- SV xem quy đinh về xử lý học vụ: điều 37.1 Cảnh báo học tập tại tại Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất.

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ