Thôi học

- Tải Phiếu đăng ký thôi học (tại trang web: mybk.hcmut.edu.vn >> hỗ trợ trực tuyến (BKSI) >> Biểu mẫu), điền đầy đủ thông tin, nộp tại trang hỗ trợ trực tuyến BKSI.

- PHÒNG ĐÀO TẠO sẽ Quyết định tạm dừng học qua email hoặc BKSI. Sau khi có quyết định tình trạng “THÔI HỌC” sẽ được cập nhật tại Mybk>> Thông tin sinh viên>> Tình trạng sinh viên.

- Quy định về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất/ Điều 32 Nghỉ học tạm thời, thôi học.

Contact Our Team

If you still can't find an answer to what you're looking for, or you have a specific question, open a new ticket and we'd be happy to help!

Contact Us