Chuyển ngành

 - Bạn vui lòng tải 2 mẫu đơn: Chuyển ngành & Biên bản ghi nhận trao đổi thông tin ( bao gồm 3 biên bản : GVCN, Khoa trúng tuyển, Khoa chuyển đến) tại trang web : aao.hcmut.edu.vn >> Sinh viên >> biểu mẫu

- Điền đầy đủ thông tin & có xác nhận của các bên liên quan nộp hoặc trực tiếp tại PĐT hoặc qua BKSI

Liên hệ bộ phận của chúng tôi

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy trả lời mong muốn hoặc bạn có một câu hỏi khác, tạo mới câu hỏi/yêu cầu và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Liên hệ